កម្រងវីដេអូ ២០១៧
2017-Jan-17 15:00 [Viewed : 7236]
បទពិសោធន៍ខ្ចីប្រាក់
AMK

AMK Performance Highlight Q3-17
AMK

អ្នកខ្ចីប្រាក់ (ភាគ២)
AMK

អ្នកខ្ចីប្រាក់ - Borrowers_Episode1
AMK

Benefits of Family Savings
AMK

អេ អឹម ខេ​ ចូលរួមពិពណ៌ការងារជាមួយភ្នាក់ងារមុខរបរជាតិ ឆ្នាំ២០១៧
AMK

AMK Performance Highlight Q3-17
AMK

Double Benefits from AMK Motorcycle Loan
AMK

ប្តូរទំលាប់ចំណាយឥតប្រយោជន៍ ងាកមកសន្សំប្រាក់អនាគត
អេ អឹម ខេ

នឹកផ្ទះ នឹងស្រែ នឹកប្តី និងកូនជាទីស្រលាញ់ (Pchum Ben Song)
អេ អឹម ខេ

សិន្នសីទព័ត៌មាន ប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ យុទ្ធនាការកម្ចីទិញម៉ូតូ
អេ អឹម ខេ

AMK Press Conference Motorcycle Loan on CNC TV
AMK

រីករាយជាមួយ អត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដង ពីកម្ចីទិញម៉ូតូ អេ អឹម​ ខេ!
អេ អឹម​ ខេ!

គន្លឹះទាំង ១០ នៃវិធីសាស្រ្តសន្សំសំចៃការចំណាយឥតបប្រយោជន៍
AMK

តើអ្នកគួធ្វើអ្វីខ្លះអំឡុងពេលសម្ភាសន៍ការងារ?
អេ អឹម ខេ

តើត្រូវត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះ មុនសម្ភាសន៍ការងារ?
អេ អឹម ខេ

Savings for Wedding
AMK

The benefits of AMK Wash Loan
AMK

វេរភ្លាម បានភ្លែត
AMK

Show your ATM Card to get 10% discount for T-Shop
AMK

Protect Your Family with Personal Accident Insurance
AMK

ការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច មានការកើនឡើង
AMK

តួរនាទីមន្ត្រីឥណទាន
AMK

The Real Life of Min Vet's Family
AMK

កម្ចីខ្នាតតូច និងមធ្យម
AMK

កម្ចីកសិកម្ម
AMK

កាតាព្វកិច្ចរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់
AMK

Soven's Life
AMK

វេរម្តងតែ២០០០រៀល
អេ អឹម ខេ

សន្សំ
AMK

កម្ចីមិនមែនជាអំណោយទេ
អេ អឹម ខេ

AMK Cash Deposit Machine - ATM CDM
AMK

យុវវ័យ និងការសន្សំប្រាក់
អេ អឹម ខេ

Tips on Orange Tree Plantation
AMK

Personal Accident Insurance on TVK
AMK

Cyclist Purchases Personal Accident Insurance to protect his beloved family.
AMK

The Loan Benefits
AMK

The True Story of one family - poor but smart!
AMK

Loan Benefits by TVK
AMK

សួស្តីឆ្នំាថ្មី ២០១៧
អេ អឹម ខេ

Money Transfer Means - CLASSIC vs MODERN
អេ អឹម ខេ

Only KHR 2000 Transfer Fee per Transaction
AMK

Classic VS Modern Money Transfer Means
អេ អឹម ខេ

ស្វែងយល់ពីសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច
អេ អឹម ខេ

Personal Accident Insurance_2
AMK

Personal Accident Insurance_1
AMK

Personal Accident Insurance
AMK

Tips on how to get loan from Microfinance Institutions or Banks
AMK

It's not only an ATM card but also a discount card!
AMK

Where you should purchase micro-insurance by Lyhoung!
AMK

Savings for the Poor
AMK

Short Tips on who you talk to before getting loan
AMK

Learn how to get succeful in life
AMK

MFIs Providing Loans to the poor and micro-insurance
AMK

How to Make Your Family Healthy and Wealthy!
AMK

អ្នកណាខ្លះគួរទិញសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច?
អេ អឹម ខេ

បង់ថ្លៃភ្លើងដោយឥតគិតថ្លៃ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា ២០១៧
អេ អឹម ខេ

ការគ្រប់គ្រងការចំណាយក្នុងគ្រួសារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
អេ អឹម ខេ

មធ្យោបាយសម្រាប់ទទួលព័ត៌មានត្រលប់ ពីសវាកម្ម អេ អឹម ខេ
អេ អឹម ខេ

គន្លឹះជោគជ័យសម្រាប់និស្សិតរៀនសូត្រ
អេ អឹម ខេ

សេវាកម្មដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនៅតាមភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ទូទំាងប្រទេស
អេ អឹម ខេ

ការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អេ អឹម ខេ

អ្វីខ្លះដែលសិស្ស-និស្សិតគួរស្វែងយល់មុនពេលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរៀនជំនាញនៅសាកលវិទ្យាល័យ?
អេ អឹម ខេ

កន្លែងដែលអាចសន្សំប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
អេ អឹម ខេ

អេ អឹម ខេ ចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យ អប់រំ នៅកម្ពុជា
អេ អឹម ខេ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ​ មានសុវត្តិភាព និងរហ័សទាន់ចិត្ត
អេ អឹម ខេ

ប្រទេសមួយមានការអភិវឌ្ឃន៍លុះត្រាតែវិស័យអប់រំមានការរីកចំរើន
អេ អឹម ខេ

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200