ការវាយតម្លៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ
Print
  របាយការវាយតម្លៃហិរញ្ញវត្ថុ អាចទាញយកជាភាសា
របាយការណ៍វាយតម្លៃ AMK MIR ២០១៨   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ AMK MIR ២០១៥   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ AMK MIR ២០១៣   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ AMK MIR ២០០៨   អង់គ្លេស


សូមចុចលើភាសា ដើម្បីទាញយករបាយការនេះជាភាសា​ដែល​អ្នក​ចង់បាន ឬ ភាសាដែល​មាន។