របាយការណ៍​ចំណាត់​ថ្នាក់​សង្គម​
Print
 របាយការណ៍​វាយតម្លៃ​ផ្នែក​សង្គម ទាញយកជាភាសា
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៨
  អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៥   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ M-CRIL ២០១៣   អង់គ្លេស
របាយការណ៍វាយតម្លៃ MicroFinanza​ Rating ២០១១   អង់គ្លេស


សូមចុចលើភាសាដែល​មាន​ដើម្បីទាញយករបាយ​ការណ៍​នេះ​ជាភាសានោះ។