របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
Print
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
 
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា ខ្មែរ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា ខ្មែរ
       
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

       
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

 

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

 

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDFទាញយកជាភាសា ខ្មែរ

 

 

 

   

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា ខ្មែរ