របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
Print

គន្លឹះ ដើម្បី​ងាយស្រួល​អាន​របាយការណ៍​ខាងលើ សូមចុចម៉ៅស៍ខាងស្តាំ​លើ​រូប រួចជ្រើសរើស "View Image" ដើម្បី​អាច​ពង្រីកបង្រួមបាន។