សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

នេះជាបញ្ជីនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី។ សេចក្តីប្រកាសដែលដាក់ក្រោយគេ​នឹង​ចេញនៅលើគេ។

អេ អឹម ខេ បន្តផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ ទោះបីមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-១៩

April 30, 2020

ទិញម៉ូតូ ឬកង់បី បានសំាង ជាមួយសេវាបង់រំលស់ អេ អឹម ខេ

April 12, 2019

អេ អឹម ខេ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលជួយ ឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង

March 18, 2019

សន្និសិទសារព័ត៌មានស្តីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការផ្តល់សេវាត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរវាងការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) និង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី

February 18, 2019

“ទន្លេសាប“ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃផ្តល់ចំណេះដឹងកសិកម្មដំបូងគេនៅកម្ពុជា

January 29, 2019

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200