សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

នេះជាបញ្ជីនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី។ សេចក្តីប្រកាសដែលដាក់ក្រោយគេ​នឹង​ចេញនៅលើគេ។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200