ព័ត៌មានថ្មីៗ
2019-Apr-12 16:56 [Viewed : 4 ]
ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ឬកង់បីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ [read more]
2019-Mar-18 16:08 [Viewed : 1891 ]
ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាស្ថាប័នដ៏ សំខាន់ដែលធ្វើឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង [read more]
2019-Feb-15 16:43 [Viewed : 1057 ]
នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល នៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលនៃគ្រឹះ ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [read more]
2019-Feb-12 08:58 [Viewed : 738 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ទន្លេសាប [read more]
2019-Feb-06 09:59 [Viewed : 962 ]
អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំៗ ចំនួន៥ក្នុងប្រទេសដែលមាន ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីធំ និង [read more]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200