ព័ត៌មានថ្មីៗ
2018-Dec-07 16:28 [Viewed : 245 ]
អេ អឹម ខេ អបអរសាទរខួប១៥ឆ្នាំនៃវឌ្ឍនភាព នៅលើទឹកដីអឆ្ឆរិយអង្គរកាលពីថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ២០១៨។ [read more]
2018-Sep-26 16:04 [Viewed : 344 ]
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៨ របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានបង្ហាញថា [read more]
2018-Aug-30 16:35 [Viewed : 1441 ]
ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ ភាគទុនិកថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី នឹងនាំមកនូវទាំងប្រភពទុន និងជំនាញ [read more]
2018-Jun-07 15:06 [Viewed : 1924 ]
យោងតាមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ គិតត្រឹមត្រី មាសទី១ [read more]
2018-Apr-26 15:28 [Viewed : 659 ]
ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB) និង [read more]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200