ព័ត៌មានថ្មីៗ
2020-Jul-07 17:14 [Viewed : 148 ]
តាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយ EMQ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសកលផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស នឹងធ្វើឱ្យ អេ អឹម ខេ [read more]
2020-Apr-06 15:50 [Viewed : 1058 ]
ក្នុងកាលទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជា រួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [read more]
2019-Dec-23 09:46 [Viewed : 1653 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា [read more]
2019-Dec-11 11:17 [Viewed : 864 ]
ខេត្តសៀមរាប៖ ២០១៩ គឺជាឆ្នាំ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់ [read more]
2019-Dec-11 11:10 [Viewed : 22 ]
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទន្លេសាបអ្នកលក់នឹងជួយឲ្យកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មងាយស្រួលលក់ជាងមុន [read more]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200