ព័ត៌មានថ្មីៗ
2020-Jul-21 10:33 [Viewed : 828 ]
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២០ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ និង អង្គការដៃគូ [read more]
2020-Jul-07 17:14 [Viewed : 1205 ]
តាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយ EMQ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសកលផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស នឹងធ្វើឱ្យ អេ អឹម ខេ [read more]
2020-Apr-06 15:50 [Viewed : 2000 ]
ក្នុងកាលទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជា រួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [read more]
2019-Dec-23 09:46 [Viewed : 2484 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា [read more]
2019-Dec-11 11:17 [Viewed : 1259 ]
ខេត្តសៀមរាប៖ ២០១៩ គឺជាឆ្នាំ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់ [read more]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200