ការវាយតម្លៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ
2019-Feb-06 09:59 [Viewed : 1165]

អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំៗចំនួន៥ក្នុងប្រទេសដែលមាន ផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីធំ និង ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ដែលមានអតិថិជនកម្ចី និងសន្សំច្រើនជាងគេ បើគិតត្រឹម នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៧ ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីរបាយការណ៍លម្អិត នៃការវាយតម្លៃ​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នំា២០១៨ សូមចុចតំណនេះ!

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200