ព័ត៌មានថ្មីៗ
2020-May-15 16:45 [Viewed : 157 ]
អេ អឹម ខេ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេនៃចំនួនអតិថិជន និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ បានចូលរួមគម្រោង [..]
2020-Apr-06 15:50 [Viewed : 738 ]
ក្នុងកាលទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជា រួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [..]
2019-Dec-23 09:46 [Viewed : 1419 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា [..]
2019-Dec-11 11:17 [Viewed : 702 ]
ខេត្តសៀមរាប៖ ២០១៩ គឺជាឆ្នាំ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200