ព័ត៌មានថ្មីៗ
2021-Mar-08 17:04 [Viewed : 720 ]
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់ Women’s World Banking បានទទួលស្គាល់ថា៖ “គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី [..]
2020-Jul-21 10:33 [Viewed : 1230 ]
នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នំា២០២០ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ និង អង្គការដៃគូ [..]
2020-Jul-07 17:14 [Viewed : 1912 ]
តាមរយៈការចាប់ដៃគូជាមួយ EMQ ដែលជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាញទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុសកលផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងប្រទេស នឹងធ្វើឱ្យ អេ អឹម ខេ [..]
2020-Apr-06 15:50 [Viewed : 2490 ]
ក្នុងកាលទេសៈដែលប្រទេសកម្ពុជា រួមគ្នាប្រយុទ្ធនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-១៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200