ព័ត៌មានថ្មីៗ
2019-Apr-12 16:56 [Viewed : 17 ]
ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ឬកង់បីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ [..]
2019-Mar-18 16:08 [Viewed : 2257 ]
ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រជាស្ថាប័នដ៏ សំខាន់ដែលធ្វើឱ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមានភាពប្រសើរឡើង [..]
2019-Feb-15 16:43 [Viewed : 1091 ]
នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង២រសៀល នៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលនៃគ្រឹះ ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ [..]
2019-Feb-12 08:58 [Viewed : 772 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ទន្លេសាប [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200