ព័ត៌មានថ្មីៗ
2019-Dec-23 09:46 [Viewed : 1076 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា [..]
2019-Dec-11 11:17 [Viewed : 492 ]
ខេត្តសៀមរាប៖ ២០១៩ គឺជាឆ្នាំ ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ មានការរីកចម្រើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់ [..]
2019-Dec-11 11:10 [Viewed : 119 ]
កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃទន្លេសាបអ្នកលក់នឹងជួយឲ្យកសិករ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មងាយស្រួលលក់ជាងមុន [..]
2019-Apr-12 16:56 [Viewed : 147 ]
ថ្មីៗនេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់សេវាបង់រំលស់ម៉ូតូ ឬកង់បីរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200