សំនួរចម្លើយ​ច្រើន​ទៀត
តើ​ អេ អឹម ខេ បង្កើត​ឡើង​នៅពេល​ណា?
តើ អេ អឹម ខេ ផ្តល់សេវាប្រាក់សន្សំប៉ុន្មានប្រភេទទៅកាន់អតិថិជន?
តើ​ អេ អឹម ខេ ផ្តល់​អត្រា​ការប្រាក់​សន្សំដូចម្តេច?
តើ អេ អឹម ខេ មានសាខា និង​អនុសាខាប៉ុន្មាន?
តើខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់ដែរ ឬទេនៅពេលបើគណនីនៅភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ?
តើបច្ចុប្បន្ននេះ អេ អឹម ខេ មានផលិតផលសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?
តើអតិថិជនអាចបិទគណនី ឬ ដកប្រាក់​មុន​កាល​កំណត់​​ បានដែរឬទេ?
បច្ចុប្បន្ន តើ អេ អឹម ខេ ផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីប៉ុន្មានប្រភេទ?
ប្រសិនបើអតិថិជនដែលមានគណនីសន្សំនៅ អេ អឹម ខេ អាចដកប្រាក់នៅខេត្តបានឬទេ?
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200