ដៃគូអាជីវកម្ម
ភោជនីយដ្ឋាន សួគ៌ា
ភោជនីយដ្ឋាន សួគ៌ា
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
លីឡាស្ព័តក្លឹប
លីឡាស្ព័តក្លឹប
ពិសេស៖ 5%
ស្តង់ដា៖ 5%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
កាកាស៊ូគីស៊ុប
កាកាស៊ូគីស៊ុប
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
សាលាអន្តរជាតិ ហ្គ្រីនអែលផល​
សាលាអន្តរជាតិ ហ្គ្រីនអែលផល​
ពិសេស៖ 30%
ស្តង់ដា៖ 30%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
អ៊ីលីត ឡាហ្ការ
អ៊ីលីត ឡាហ្ការ
ពិសេស៖ 20%
ស្តង់ដា៖ 20%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
ធី ស៊ប
ធី ស៊ប
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Modish
Modish
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
មន្ទីពេទ្យទន្តសាស្រ្តនិង សម្ផស្សរំចង់ គ្រប់សាខា
មន្ទីពេទ្យទន្តសាស្រ្តនិង សម្ផស្សរំចង់ គ្រប់សាខា
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Moon River
Moon River
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
IORA
IORA
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Heatwave
Heatwave
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Blanca Laise Boutique Café
Blanca Laise Boutique Café
ពិសេស៖ 5%
ស្តង់ដា៖ 5%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Home Star ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា
Home Star ម៉ាស្សា និងស្ប៉ា
ពិសេស៖ 20%
ស្តង់ដា៖ 20%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
ម្លប់ស្វាយ​ 99 សាច់អាំង ស៊ុគីស៊ុប
ម្លប់ស្វាយ​ 99 សាច់អាំង ស៊ុគីស៊ុប
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ស្ថានទូត
មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្ត ស្ថានទូត
ពិសេស៖ 3%
ស្តង់ដា៖ 3%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
Spicy Sisters
Spicy Sisters
ពិសេស៖ 5%
ស្តង់ដា៖ 5%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
គ្លីនិកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្ត ពៅ ប៊ុនធឿន
គ្លីនិកឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្ត ពៅ ប៊ុនធឿន
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 15%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
សណ្ឋាគារ ហ្គូដ ឡាក់ ដេ
សណ្ឋាគារ ហ្គូដ ឡាក់ ដេ
ពិសេស៖ 10%
ស្តង់ដា៖ 10%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
មន្ទីពិសោធន៏វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយ៉ូប៊ីឃីន
មន្ទីពិសោធន៏វេជ្ជសាស្រ្ត ប៊ីយ៉ូប៊ីឃីន
ពិសេស៖ 20%
ស្តង់ដា៖ 15%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
វិទ្យាស្ថាន អ៊ី អិល ធី គ្រប់សាខា
វិទ្យាស្ថាន អ៊ី អិល ធី គ្រប់សាខា
ពិសេស៖ 20%
ស្តង់ដា៖ 20%
ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានលំអិត
គំរូកាត
កាតងាយស្រួល (ស្តង់ដា)
កាតសំណាង (ពិសេស)
កាតគណនី​កូន​ឆ្លាត​ (ស្តង់ដា)
កាតមានកិច្ចសន្យា
កាតប្រណិត
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200