ដំឡើង​ខ្មែរ​យូនីកូដ​​
2015-Apr-27 11:46 [Viewed : 5140]

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មានបញ្ហា​ក្នុង​ការ​អាន​អក្ស​រ​នៅ​លើ​គេ​ហទំព័រនេះជា​ភាសាខ្មែរ នោះប្រហែល​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​មិន​ទាន់​បាន​ដំឡើង​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​នៅឡើយ។ សូម​ចុច​ទីនេះ ដើម្បី​ធ្វើការទាញ​យក និង​ដំឡើង​ពុម្ពអក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ ទៅក្នុង​ម៉ាស៊ីន​របស់​អ្នក​។ ការដំឡើង​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ និង​មិន​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ឡើយ។


 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200