កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់​
2017-Apr-20 18:27 [Viewed : 10305]

អេ អឹម ខេ ត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុង​ការ​ជួយ​អតិថិជន​​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​ប្រឈម​ទាំងឡាយ​​រួមមាន​ បញ្ហាសុខភាព គ្រោះថ្នាក់ ឬមរណភាពក្នុង​គ្រួសារ។ ផលិតផល​កម្ចី​មួយ​នេះ ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អតិថិជន ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​កម្ចី​នៅ​ អេ អឹម ខេ ដែលមានរយៈពេល​ចាប់​ពី ៦ខែ ឡើង​ទៅ និងមាន​កម្ចី​​មិនទាន់​បង់​សង​អស់ ទោះជាកម្ចី​នោះ​ជាកម្ចី​ជាក្រុម ឬកម្ចីឯកត្តជនក្តី។​

រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល

(ខែ)

ទំហំកម្ចី

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

 ៣ ទៅ ១០

N/A

N/A

រៀល

រហូតដល់ ៤០០.០០០

                           N/A

បាត

រហូតដល់ ៤.០០០


  • បង់ការប្រាក់ប្រចាំខែ និងបង់​​ប្រាក់​ដើមនៅ​ចុង​វគ្គ
  • លុបបំណុល​ក្នុង​ករណី​ទទួលមរណភាពជាយថាហេតុ
  • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី១៨ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
  • មាន​កម្ចី​នៅ​សល់​ជា​មួយ​ អេ អឹម ខេ ដែល​​អាច​ជា​កម្ចី​ក្រុម ឬកម្ចី​ឯកត្តជន
  • ជាអតិថិជន​កម្ចី​របស់​ អេ អឹម ខេ ចាប់​ពី ៦ ខែ ឡើង​ទៅ
  • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
  • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
  • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
  • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200