កម្ចីឯកត្តជន
2019-Jun-20 13:37 [Viewed : 19091]

ព្រោះ​លោក​អ្នក​កំពុង​បន្ត​ធ្វើ​ឲ្យ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​រីក​ចម្រើន​ទៅ​មុខ​ទៀត កម្ចី​ឯកត្តជន​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​​សម្រាប់​ទាំងអតិថិជន​ថ្មី និង​អតិថិជន​កម្ចី​ជាក្រុមចាស់ ដែល​មាន​បំណងចង់​បង្កើន​ដើម​ទុន​។ កម្ចី​ឯកត្ត​ជន​ក៏​សាកសម​ទាំងសម្រាប់​អាជីវកម្ម និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន។  ​

ដោយ​ផ្អែក​លើ​ លក្ខខណ្ឌ និង​លំហូរ​សាច់​ប្រាក់​ នៃអាជីវកម្ម​ លោកអ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​កម្ចី​ដ៏​សាក​សម​បំផុត​ពី​ផលិត​ផល​កម្ចី​ដ៏​សម្បូរ​បែប ​ពី អេ អឹម ខេ ដែល​រួម​រួម​មាន៖

  1. កម្ចីពង្រីកអាជីវកម្ម
  2. កម្ចីកែលម្អគេហដ្ឋាន
  3. កម្ចីកសិកម្ម
  4. កម្ចីទូទៅ
  5. កម្ចីងាយស្រួល​
  6. ភតិសន្យា (សេវាបង់រំលស់)
  7. កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម​
  8. កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200