ទំនាក់ទំនងសេវាកម្មអតិថិជន
2021-Jan-15 13:57 [Viewed : 59324]

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ឬ មតិយោបល់ផ្សេងៗអំពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ឬ ត្រូវ​ការ​ជំនួយ​ណា​មួយ សូម​ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

បុគ្គលិករបស់យើងដែលបម្រើការក្នុងនាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនងសេវាកម្មអតិថិជន​ត្រូវបាន​បណ្តុះបណ្តាល​ដើម្បី​ផ្តល់​ជូន​លោក​អ្នក​​នូវ​ការប្រឹក្សា​ និង​ជំនួយ​ផ្សេងៗ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹងការ​សម្រេចចិត្ត​អំពីការប្រើប្រាស់សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។

លេខ​ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ +៨៥៥ ២៣ ២២ ០២ ០២ / ១៨០០​ ២០០​ ២០០

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200