ភាគទុនិក
2018-Aug-31 10:54 [Viewed : 16129]

ភាគទុនិករបស់​ អេ អឹម ខេ ​ជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញទិសដ៏សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ដឹកនាំ​គ្រឹះស្ថាន​ទាំងមូល​​​ ឈាន​ទៅ​សម្រេចបានការ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​តុល្យភាព​រវាងគោលដៅស​ង្គម និងគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ​។ ពួកគេ​បន្ត​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ប្រព័ន្ធវាយ​តម្លៃ​នៃ​ អេ អឹម ខេ ក៏ដូចជា​ការ​រក្សា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ប្រាក់​ចំណេញ និង​​ចំណុច​សំខាន់​​របស់​អា​ជីវកម្ម នោះ​ជា​តម្លៃ​ដែល​ប្រែ​​ក្លាយ​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ និង​យុទ្ធសាស្ត្រ​ ពី​ប្រាក់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ដល់​បុគ្គលិក ​រហូត​ដល់​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ​កម្រិតជីវភាពរស់នៅ​របស់​អតិថិជន។ ភាគទុនិក​របស់​ អេ អឹម ខេ បច្ចុប្បន្នរួមមាន៖​

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200