កម្ចីសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម​
2019-Jul-16 17:36 [Viewed : 14145]

គឺជាកម្ចីសម្រាប់ផ្តល់ជូនសហគ្រិន អ្នកវិនិយោគ អាជីវករ និងប្រជាជនកម្ពុជាទូទៅ ដែលមានបំណងដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់របស់គាត់ ក្នុងន័យបង្កើនប្រាក់ចំណេញបន្ថែម តាមរយៈការបង្កើនការលក់ ឬបង្កើនដើមទុនបង្វិលបន្ថែម។ អេ អឹម ខេ គិតពីនិរន្តភាព នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក”។

រូបិយ​ប័ណ្ណ

ទំហំកម្ចី

រយះពេល

(ខែ)

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

២០.០០១-៤០.០០០

៦០ សមរម្យ
ដុល្លារ ៤០.០០១-១០០.០០០ ៧២ សមរម្យ
 • របៀបសងៈ មានភាពបត់បែន
 • រយៈពេលអនុគ្រោះ រហូតដល់៦ខែ
 • កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់ដើម្បីសម្រួលការលំបាកដល់អតិថិជន (ព្យាបាលជំងឺ និងគ្រោះ ថ្នាក់ផ្សេងៗ)
 • ដកប្រាក់តាមតម្រូវការ
 • ការប្រាក់គិតលើប្រាក់ដើមដែលប្រើប្រាស់
 • មិនតម្រូវឲ្យមានអ្នកធានា
 • ឯកសារតម្រូវងាយស្រួល
 • បង់សងនៅតាមការិយាល័យ ឬនៅតាមភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ជាង ២.៥០០ កន្លែង ទូទាំងប្រទេស
 • សេវាធានារ៉ាប់រង សុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់
 • សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្ត
 • បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ ឬ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីមុខរបរ ​(បើមាន)
 • លិខិតបញ្ជាក់អំពីចំណូលចំណាយ (បើមាន)
 • តម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានា
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200