ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
2019-Aug-07 10:43 [Viewed : 20192]

ភាគទុនិក​របស់​ អេ អឹម ខេ បាន​តែងតាំង​ ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល ដើម្បី​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការងារ​អភិបាល​កិច្ច​រួម និង​ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន។ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលដែល​មាន​សមាជិក​ ៨ រូបមាន​ជំ​នាញផ្សេងៗ ​គ្នារួមមាន ផ្នែក​សវនកម្ម ច្បាប់​កម្ពុជា គ្រប់​គ្រង ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ ការ​អភិវឌ្ឍធនធាន​មនុស្ស មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង​មាន​បទពិសោធន៍​យូរ​ឆ្នាំ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ។ សព្វថ្ងៃនេះ អភិបាលកិច្ច​ អេ អឹម ខេ មាន​សមាជិក ​ដែល​មិន​មែន​ជា​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​ចំនួន ៨ រូប​បន្ថែម​ពី​លើ ​ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO) ដែល​ជា​តំណា​ង​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល។

ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ​ មាន​គណៈក​ម្មាធិការចំនួន​ប្រាំ ដែល​រាយការណ៍​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល។​ គណៈ​កម្មាធិការ​នី​មួយៗ ​មាន​សមាជិក​​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ម្នាក់ និង​អ្នក​ជំនាញ​ពី​ខាង​ក្រៅ​ម្នាក់​។ គណៈកម្មាធិការ​ទាំងនេះ​រួមមាន៖

១. គណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច (RNCG)

គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យលើការវាយតម្លៃបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថាន និង​ ធានាថា​បុគ្គលិកទាំងអស់​ ទទួល​ប្រាក់លើកទឹកចិត្តស្មើៗគ្នា ចំពោះការរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងារឲ្យគ្រឹះស្ថាន។ គណៈ​កម្មាធិ​ការនេះ ក៏ទទួល​ខុសត្រូវ ជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ផងដែរ។ គណៈកម្មាធិការនេះក៏មានភារកិច្ចណែនាំសមាជិកថ្មីៗ រៀប​សេចក្តី​សង្ខេប ដើម្បីឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលឲ្យទទួលបានព័ត៌មាន​ទាន់ពេលវេលា លើ​ការ​អភិវឌ្ឍផ្នែកអភិបាល​កិច្ច  ​​គ្រឹះ​ស្ថាន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពីតួនាទី របស់ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល និង ការទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ពួក​គេ ឧទាហរណ៍ដូចជា កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាដើម។

ទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចគ្រឹះស្ថាន គណៈកម្មាធិការនេះ ធានាថា​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបំពេញការងារបាន​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ដោយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព​ទាំងមូល​នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង អនុវត្ត ឬ សម្របសម្រួល​ការ​វា​យតម្លៃខ្លួនឯង និង ការវាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​នៅអំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ។

២. គណៈកម្មាធិការការងារសង្គម (SPC)

គណៈកម្មាធិការនេះ មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការផ្តល់យោបល់ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើការងាររបស់
អេ អឹម ខេ ដែលទាក់ទងនឹងសង្គម។ វិធីសាស្ត្រ​នៃការវិភាគ និងការរាយការណ៍  ព្រមទាំងក្របខណ្ឌ​ទាក់​ទង​នឹង​ការងារសង្គម។ គណៈកម្មាធិការនេះ មានភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ដល់ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល និង ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ទៅលើបញ្ហានៃការងារសង្គមដែលបានលេចឡើង និងការអភិវឌ្ឈន៍ជាសាកល  ព្រម​ទាំងការសម្រេចចិត្តថាតើ លទ្ធផលទទួលបានពីដំណើរការស្រាវជ្រាវពីអតិថិជនមាន​លក្ខណៈ​ត្រឹម​ត្រូវ​បាន​​ដល់កម្រិតណា ។

៣. គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ (AFC)

គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ  សម្រាប់ការធានាសុច្ចរិតភាពនៃរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន នៅក្នុងការអនុវត្តការរាយការណ៍ និងការបង្ហាញព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ និង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ និងទុកចិត្តបាន ។ គណៈ​កម្មាធិការនេះ​ក៏មាន​ ភារកិច្ចអនុវត្តនូវកិច្ចការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះផងដែរ៖

  • ត្រួតពិនិត្យនូវភាពត្រឹមត្រូវ  នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់គ្រឹះស្ថាន ។
  • ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីសុំការអុនម័តពីភាគទុនិក ស្តីពីការតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ។
  • ពិនិត្យនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ជូន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីអនុម័ត លើរបាយការណ៍ សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថ។
  • ពិនិត្យឡើងវិញនូវ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថាន។
  • តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថាន (នាយក​ដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង)
  • តាមដាន និងការពិនិត្យឡើងវិញនូវឯករាជ្យភាព វត្ថុបំណងនិងប្រសិទ្ធិភាពរបស់សវនករខាងក្រៅ ។

៤. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (BRC)

        ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រង អេ អឹម ខេ មានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យពិតជា            មានសារៈសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យ អេ អឹម ខេ ទទួលបានជោគជ័យ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមួយ។         ទស្សនៈវិទ្យារបស់យើង គឺធានាថាហានិភ័យទាំងឡាយដែលយើងមាន អាចជួយឲ្យយើងសម្រេចបាននូវផែនការ           យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម និងគោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថានដោយរក្សារបាននៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន ដែល            អាចឲ្យយើងការពារដើមទុន និងអាចថ្លឹងថ្លែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវរវាងហានិភ័យ និងប្រាក់ចំណេញ។

        គណៈកម្មាធិការហានិភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ (BRC) មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រឹះស្ថាន          រួមមាន ហានិភ័យខាងក្នុង និងខាងក្រៅមានដូចជា ប្រតិបត្តិការហិញ្ញវត្ថុ ឥណទានការប្រតិបត្តិតាម និងកេរ្តិ៍            ​​​​      ឈ្មោះជាដើម ក្នុងចំណោមគ្រឹស្ថានផ្សេងទៀត។

៥. គណៈកម្មាធិការ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (Board ALCO)

គណៈកម្មាធិការនេះ ត្រួតពិនិត្យជាយុទ្ធសាស្ត្រ​នៃការគ្រង់គ្រងតារាងតុល្យការ​របស់គ្រឹះស្ថាន ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈកម្មាធិការ ជាអ្នកផ្តល់មតិយោបល់ និងគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ ចំពោះដំណើរ​ការគ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម និងបំណុល ហើយ​ដើរតួនាទីជាអង្គភាពក្នុងការ​អនុម័តប្រភពទុន ហានិភ័យ និង គោល​នយោបាយ​គ្រប់​គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។

ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល អេ អឹម ខេ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការមួយ ដើរក្នុងការ​បង្កើនតម្លៃរបស់​ភាគ​​ទុនិក​ដល់​កម្រិត​អតិបរមា ដើម្បីពង្រឹងការរីកចម្រើន និង ប្រាក់ចំណេញ ប្រកបដោយនិរន្តភាព ធ្វើឲ្យកាន់​តែ​​ប្រសើរឡើងនូវការ​គ្រប់​គ្រង​​​ដើមទុន និងការពារគ្រឹះស្ថានពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុហួសកម្រិតណាមួយ ដែល​កើត​ចេញពីបំលាស់ប្តូរ នៅក្នុងបរិយាកាស​ទីផ្សារ។​

គណៈកម្មាធិការ ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល បានគិតគូពីការគ្រប់គ្រងបំណុល ការប្រមូលមូលនិធិ និង​ ដើមទុន អត្រាប្តូរ​ប្រាក់បរទេស និង ហានិភ័យ ដែលបណ្តាលមកពីភាគីផ្សេងទៀត ការផ្លាស់ប្តូរ ផ្នែកផលិតផល និង ការ​រៀប​ចំគម្រោង​ថវិការ​ប្រចាំ​​ឆ្នាំ។

 

 

លោក Tanmay Chetan | ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ប្រធានគណៈ​កម្មាធិការវាយតម្លៃការ តែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច និង​ជាសមាជិក​នៃ​គណកម្មា​ធិការ​សវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក Tanmay ជា​សហស្ថាបនិក​ និង​ជា​ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​នៅ Agora Microfinance Partners LLP  ហើយ​បាន​កាន់តំណែង​ជាច្រើន​នៅក្នុង​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ រយៈពេល ១៨ឆ្នាំ។ អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ លោក​បានធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​ប្រតិបត្តិការ (ប្រធាន​នា​   យក​ប្រតិបត្តិ អេ អឹម ខេ កម្ពុជា) ព្រមទាំង​លោក​មានតួនាទី​ក្នុង​ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឥណទាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង​ការពិគ្រោះ​យោបល់​នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ជាច្រើន​ទៀត។

លោក​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ពី​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​   ព្រៃឈើ​នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

 

 

 

លោកJOHN CON-SING YUNG |  ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ប្រធានគណៈ​កម្មាធិការ SPC សមសមាជិក AFC​ RNCG និង B.ALCO

បច្ចុប្បន្ន លោក ចន ខន-សុីង យុង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុប្រធានប្រតិបត្តិ និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិព័ត៌មាវិទ្យា ដែលទទួលបន្ទុកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ការពង្រីកប្រតិបត្តិការក្រៅប្រទេស ពាណិជ្ជកម្មចិនដីគោក និងធនាគារសាជីវកម្មស៊ាងហៃចំនួនបី នៅ អេស ស៊ី អេស ប៊ី។ គាត់បានកាន់កាប់មុខតំណែងជាច្រើននៅក្នុងបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ អេស ស៊ី អេស ប៊ី និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀត។

លោក ចន បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងាររបស់គាត់នៅក្នុងធនាគារ Chase Manhattan ក្នុងទីក្រុងហុងកុងក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកហាត់ការផ្នែកគ្រប់គ្រង ហើយក៏បានបញ្ចប់វិញក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន។ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការក្រុមហ៊ុន Shenzhen Concord ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុកាណាដាខាងកើត និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Shenzhen។ ជាច្រើនឆ្នាំ លោកបានផ្តោតលើការកសាងអាជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមុនពេលចូលម្រើការងារជាមួយ អេស ស៊ី អេស ប៊ី។

លោក ចន បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅសាកលវិទ្យាល័យឈីកាហ្គោ
សហរដ្ឋអាមេរិក។

     

 

លោក គា បូរាណ | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក បូរាណ ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ អេ អឹម ខេ ក្នុង​ខែកក្កដា
ឆ្នាំ ២០១២ ។  លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​មកហើយ ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឈ​គ្រឹះស្ថានដូចជា ប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាននាយក​ប្រតិបត្តិ ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួម ជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុងនាម​ជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក បូរាណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង
ទទួលបាន ACCA ជាផ្លូវការ និងត្រូវបានគេទទួលយកជាសមាជិក ACCA ក្នុងឆ្នាំ
២០០៨ ផងដែរ។

 

 

លោកស្រី Heng Seida | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអភិបាលកិច្ចនៃ AFC និងសមាជិកនៃ BRC

លោកស្រី Seida ជា​គណនេយ្យករ​អាជីព និង​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគមន៍ Association of Certified Chartered Accountants (ACCA) នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ហើយ​បានទទួល​សញ្ញាបត្រ​សវ​នករ​ផ្ទៃក្នុង​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក​គណនេយ្យ​ហើយ​មានបទពិសោធន៍
 

 

លោក ទិព្វ ច័ន្ទវិបុល | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ការវាយតម្លៃ
ការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច

លោក​បណ្ឌិត ច័ន្ទ​វិបុល គឺជា​ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​នៅឯ​ក្រុមហ៊ុន Tip & Partners Law Firm
ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគម​មេធាវី​កម្ពុជា។ លោក​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​
ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល នៃ សមាគម​មេធាវី​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០២ និង​ត្រូវ បាន​ជ្រើសរើស​ម្តងទៀត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០១២ ។ លោក​បានធ្វើ​សកម្មភាព​ទាំង​នៅក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ខ្នាតតូច និង​ខ្នាត​ធំ ទាំង​ឯកត្ត​ជន និងក្រុមហ៊ុន។

លោក​បណ្ឌិត ទិព្វ ច័ន្ទ​វិបុល បាន​បម្រើ​ការងារជាទី​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់ឲ្យ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ និង​អន្តរ​ជាតិ​ជាច្រើន រាប់បញ្ចូល​ទាំង​អង្គការសហប្រជាជាតិ (the United Nations)​ ធនាគារ​ពិភព​លោក (The World Bank) និង​ធនាគារ​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​អាស៊ី (the Asian Development Bank) និង​ក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗដទៃទៀតក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា។

លោក​បណ្ឌិត គឺជា​សមាជិក​សកម្ម​ម្នាក់ ទាំង​វិស័យ​ច្បាប់ និង​សហគមន៍​អាជីវកម្មក្នុងប្រទេស​​​កម្ពុជា ។

 

 

លោក  RU-HUNG WEI ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ B.ALCO

បច្ចុប្បន្នលោក រូ-ហ៊ុង វ៉េ កំពុងបម្រើការក្នុងមុខតំណែងដូចជា៖ អនុប្រធានប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំតំបន់ និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅនៅធនាគារស៊ាងហៃពាណិជ្ជ និងសន្សំហៅកាត់ថា អេស ស៊ី អេស ប៊ី សាខា ទីក្រុងហុងកុង។  គាត់ទទួលបន្ទុកកាន់សាខាជាច្រើនរួមមាន សិង្ហបូរី វៀតណាម និងហុងកុង។ គាត់បានបម្រើការងារជាមួយធនាគារស៊ាងហៃពាណិជ្ជ និងសន្សំជាង២៧ឆ្នាំមកហើយជាមួយនឹងមុខតំណែងជាច្រើនដូចជា នាំចូល-នាំចេញ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស និងការវិភាគឥណទាន។

លោក វ៉េ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ូសូវ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ ញូវ ហាវិន។

 

 

លោក CHIN-KANG LIU | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ប្រធានគណៈ​កម្មាធិការ BRC

បច្ចុប្បន្ន លោក ឈិន-កាង លាវ កំពុងបម្រើការងារប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងជាអគ្គនាយករងនៅធនាគារស៊ាងហៃពាណិជ្ជ និងសន្សំ ហៅកាត់ថា (អេស ស៊ី អេស ប៊ី) ហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវលើតួនាទីជាច្រើនដូចជា FATCA និង CRS, ​Basel III និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមមាន ឥណទាន ទីផ្សារប្រតិ បត្តិការ ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានធ្វើការក្នុងនាយកដ្ឋានជាច្រើនដូចជា៖ នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ នាយកដ្ឋានសវនកម្ម នាយកដ្ឋានរតនាគារ នៅការិយាល័យកណ្តាល អេស ស៊ី អេស ប៊ី។

លោក លាវ បានបញ្ចប់ថ្នាក់បិរញ្ញាប័ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់។

 

លោក វេ គូ យិន

លោក វេ គូ យិន ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ២០១៩។ លោក យិន បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យកាត់តូលិកហ៊្វូជិននៅឆ្នាំ១៩៨៤ និងបានបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តអាជីវកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យ Wisconsin-Madison សហរដ្ឋអាមេរិក តាំងពី ២-៣ឆ្នាំដំបូងដែលគាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារ។

លោក វេ គូ យិន បានចាប់ផ្តើមអាជីពការងារជាមួយធនាគារសៀងហៃ ខមមែសល & សេវវីង (SCSB) ក្នុងតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិរងរតនាភិបាលទទួលបន្ទុកផ្នែក មូលនិធិ ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគមូលប័ត្រកម្មសិទ្ធ និង រតនាគារ។ ក្រោយមកទៀតគាត់ត្រូវបានប្តូរមកដឹកនាំ នាយកដ្ឋានទ្រព្យសកម្ម និងមូលនិធិក្នុងមុខដំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិរងទ្រព្យសកម្ម ដែលគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យលើការងារទ្រព្យសកម្ម និងមូលនិធិទាំងមូលរបស់ធនាគារ SCSB។

បច្ចុប្បន្នលោកបានកាន់តំណែងជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិទី១នៃធនាគារ SCSB ដែលស្ថិតនៅការិយាល័យណ្តាលក្នុងទីក្រុងតៃបុិក​ នៃកោះតៃវ៉ាន់ គាត់ទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកដោះស្រាយបញ្ហាផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេស។ គាត់មានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។

កញ្ញា Blandine Claudia Maire Pons | សមាជិក​ នៃ SPC

កញ្ញា Dina ជានាយិកាប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ារបស់ Incofin និង ជាប្រធានការងារសង្គម ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ។ កញ្ញា គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃការងារពិសេសការងារសង្គម (SPTF)។ កញ្ញា Dina មានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកលើសកម្មភាពបំណុលទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌូណេស៊ី
ម៉ុងហ្គោលី និងហ្វីលីពីន  ដោយគ្រប់គ្រងផលប័ត្រចំនួន៦០ លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន១៨។ មុនពេលដែលកញ្ញា ចូលរួមជាមួយ Incofin

កញ្ញា គឺជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឯទីភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ឯកទេសមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Planet Rating ។

មុនពេលបម្រើការជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ កញ្ញាបានបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ ផ្នែកប្រតិបត្ដិការនៅ PlaNet Finance ដែលជា សម្ព័ន្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន MicroCred នៅប្រទេសចិន ។

កញ្ញា គឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមស្ថាបនិក ដែលបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន MicroCred Nanchong នៅក្នុងស្រុកស៊ីឈួន ។ កញ្ញា ក៏បានដឹកនាំគម្រោងកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅតំបន់ជនបទរបស់ចិនជាច្រើនផងដែរ។ កញ្ញា អាចនិយាយភាសាបារាំង អង់គ្លេស និង អេស្ប៉ាញ បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ  ហើយក៏យល់
ដឹងពីភាសាចិនកុកងឺបានយ៉ាងល្អផងដែរ។

កញ្ញា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ពី Sciences Po Paris និង the London School of Economics (LSE) នៅក្នុងការសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍន៍ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

   

 

លោកស្រី Frances Sinha | សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ការងារ​សង្គម

លោកស្រី Frances គឺជា​ស្ថាបនិក​រួម នៃ​ប្រឹក្សា​យោបល់​អំពី​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​
ជនបទ EDA និង​ជា​ភ្នាក់ងារ​ផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឯកទេស M-CRIL

លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និង​សាលា​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ទីក្រុង​ឡុង ចក្រភព​អង់គ្លេស។ លោកស្រី​បានរស់នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ជាង ២៥ឆ្នាំ​ហើយ។ បទពិសោធន៍​របស់លោក​ស្រី​រួមមាន ការគ្រប់គ្រង​ការងារ​សង្គម និងការបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹង the Imp-Act Consortium និងជាមួយ EDA

ការវាយតម្លៃ​ទៅលើ​ការងារ​សង្គម និង​ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់ M-CRIL ព្រមទាំង របាយការណ៍​អំពី​ការងារ​សង្គម​ជាមួយនឹង​បណ្តាញ​នៃ​ប្រទេស​នានា​ដូចជា the MIX និង the Social Performance Task Force។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រី​គឺជា​ទីប្រឹក្សា​ដ៏​ល្បី​ម្នាក់ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ឥណទាន​ខ្នាតតូច​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍ Pro-Poor Seal នៃ​ភាពល្អ​ឥតខ្ចោះ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៕

 
 
 
       

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200