គណនីអនាគត
2019-Jul-09 18:28 [Viewed : 19729]

    លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមាត្រឹមតែ ២០.០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ ឬ ២០០ ​បាត ​​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង
 • អាចជ្រើសរើសរយៈពេលតាមតម្រូវការចាប់ពីរយៈ៣ខែ​ រហូតដល់៣៦ខែ

   អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទំាង​ប្រទេស​ដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវានោះទេ

   អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ថៃបាត

៣ - ៥ខែ

៤,០០%

៤,០០%

៤,០០%

៦ - ៨ខែ

៤,២៥%

៤,២៥%

៤,២៥%

៩ - ១១ខែ

៥,២៥%

៥,០០%

៥,០០%

១២ - ១៧ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

៥,៥០%

១៨ - ២៣ខែ

៥,៧៥%

៥,៥០%

៥,៥០%

២៤ - ៣៥ខែ

៦,០០%

៥,៧៥%

៥,៧៥%

៣៦ខែ

៧,០០%

៦,០០%

៦,០០%

 • អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​សមាជិក​សន្សំរហូត​ដល់ ១០ នាក់
 • អាច​ដាក់​ប្រាក់​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ និង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ម៉ោង​ធ្វើការនៅ​ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឬ សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់ ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200