គណនីមានកាលកំណត់
2021-Mar-17 08:50 [Viewed : 54631]

តើលោកអ្នកចង់​ឲ្យ​សាច់ប្រាក់របស់​អ្នក​បង្កើតសាច់ប្រាក់​បន្ថែម ដែរ​ឬទេ? គណនី​សន្សំមានកាល​កំណត់​ ​ផ្តល់​​អត្រាការប្រាក់​ខ្ពស់បំផុត​ដល់​អតិថិជន ​ដែល​មាន​បំណង​​រក្សា​សាច់ប្រាក់​របស់ខ្លួន​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់​លាក់​ណាមួយ។ គណនីសន្សំមានកាលកំណត់​ អាច​បើក​ជាក្រុម ឬបុគ្គល។ លោក​អ្នក​ មាន​ជម្រើស​ពីរនៃ​ការ​ដក​ការប្រាក់ គឺដកការប្រាក់​រៀងរាល់​ខែ ឬដក​ការប្រាក់​នៅ​ចុងវគ្គ។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមាត្រឹមតែ ១០០.០០០ រៀល ឬ ២៥ ដុល្លារ ឬ ១.០០០ ​បាត ​​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចជ្រើសរើសរយៈពេល តាមតម្រូវការដូចជា ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ៩ខែ ១២ខែ ១៨ខែ ២៤ខែ ​និង៣៦ខែ

 អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់ តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទំាង​ប្រទេស​ដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

) គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ចុងវគ្គ)

គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ចុងវគ្គ)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លាអាមេរិក

ថៃបាត

១ខែ

៣,៧៥%

៣,២៥%

NA

២ខែ

៤,០០%

៣,៥០%

NA

៣ខែ

៤,៦០%

៤,០០%

៣,៧៥%

៤ខែ

៤,៧៥%

៤,២៥%

៤,០០%

៥ខែ

៥,០០%

៤,៥០%

៤,២៥%

៦ខែ

៦,០០%

៥,០០%

៤,៧៥%

៩ខែ

៦,៥០%

៥,៥០%

៥,២៥%

១២ខែ

៧,៥០%

៦,៧៥%

៦,២៥%

១៨ខែ

៧,៧៥%

៦,៨៥%

៦,៥០%

២៤ខែ

៨,២៥%

៧,០០%

៦,៧៥%

៣៦ខែ

៨,៥០%

៧,២០%

៦,៨៥%

ខ) គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ប្រចាំខែ)

      

គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ប្រចំាខែ)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លាអាមេរិក

ថៃបាត

៣ខែ

៤,០០%

៣,៥០%

៣,០០%

៤ខែ

៤,២៥%

៣,៧៥%

NA

៥ខែ

៤,៥០%

៤,០០%

NA

៦ខែ

៥,២៥%

៤,២៥%

៤,០០%

៩ខែ

៥,៧៥%

៥,២៥%

៤,៥០%

១២ខែ

៦,៧៥%

៥,៧៥%

៥,៥០%

១៨ខែ

៧,០០%

៦,០០%

៥,៧៥%

២៤ខែ

៧,២៥%

៦,១៥%

៦,០០%

៣៦ខែ

៧,៥០%

៦,២៥%

៦,១០%

 

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់​ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ
 • ឬ ​មកកាន់ការិយាល័យដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200