កម្ចីសងបណ្តាក់ - ធនាគារភូមិ
2019-May-28 11:25 [Viewed : 9317]

កម្ចីបណ្តាក់​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ដល់​អតិថិជន ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​តម្រូវ​​ការ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ខ្លួន​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។ ដូច្នេះពួកគេ​អាច​សម្រេចថា​ពេល​ណា ​​ត្រូវ​ការ​សាច់​ប្រាក់​ដោយ​របៀប​ណា ក្នុង​ពេល​ដកប្រាក់​ម្តងៗ​ក្នុង​វដ្តវគ្គកម្ចី​នីមួយៗ​។ ពួកគេ​ក៏​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​បង់​សង​វិញ​ខ្លះ​នៅ​ពេល​ពួកគេ​​មាន​ប្រាក់​នៅ​សល់​ក្នុង​ដៃ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយចំនួន​ការប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​បង់។ បើទោះ​បី​មាន​ភាព​បត់​បែន​ខ្ពស់ និង​មាន​រយៈពេល​វែងក្តី អេ អឹម ខេ មិន​តម្រូវ​ឲ្យ​មាន​ការ​បង់​ការប្រាក់សម្រាប់​​កម្ចី​មិន​ទាន់​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ ក៏​ពិន័យ​ចំពោះ​ការ​បង់​សង​មុន​កាលកំណត់​នោះដែរ។

 • ប្រភេទរូបិយ​ប័ណ្ណ ៖ ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់បាតថៃ
 • ទំហំកម្ចី ៖ រហូតដល់ ៣.០០០.០០០ រៀល ឬទំហំទឹកប្រាក់​ដែល​មាន​តម្លៃស្មើ
 • រយះពេលកម្ចី ៖ ​ចាប់ពី ៣ ដល់ ២៤ ខែ
 • អត្រាការប្រាក់ប្រចាំខែ៖ NA
 • របៀបបង់សង់ ៖ បង់ការប្រាក់​រៀងរាល់​ខែ
 • អតិថិជនកម្ចីទាំងអស់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម​ដូចជា​ ៖
  • អាចខ្ចីកម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់
  • ទិញ​ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចលើសុខ​ភាព និង​គ្រោះថ្នាក់
  • លុបបំណុលក្នុងករណីទទួលមរណភាព​ជាយ​ថា​ហេតុ
 • ជានីតិជន (អាយុចាប់​ពី ១៨ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • មានទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍​ក្នុង​តំបន់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ / ១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ ស្នើសុំផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ
 • ឬ ស្នើសុំមកប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែលជិតលោកអ្នកបំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200