សេវាផ្ទេរប្រាក់
2019-Apr-10 10:36 [Viewed : 15553]

ផ្ទេរ និង​ទទួល​ប្រាក់ ​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យ៉ាងងាយស្រួល មាន​ទំនុកចិត្ត លឿនរហ័ស ជាមួយ​នឹង​សេវាផ្ទេរប្រាក់​ អេ អឹម ខេ។ សេវានេះបម្រើ​គ្រប់អតិថិជន ដែលមាន​តម្រូវការ ​ផ្ទេរប្រាក់ទៅ​មនុស្ស​ជាទី​ស្រលាញ់ និងសម្រាប់​អាជីវកម្ម។ល។ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដ៏​ធំទូលាយ​របស់​យើង​ ជាមួយ​ភ្នាក់ងារជិត ៥.០០០ កន្លែង និង​ការិយាល័យ​ទូទាំងប្រទេស ដែលជួយធ្វើឲ្យការ​ផ្ទេរប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល។​

 • អាចផ្ទេរ ឬ ទទួលជា ​ប្រាក់​​រៀល ដុល្លារ ឬ បាត
 • ប្រភេទប្រតិបត្តិការ​៖
  • ពីសាច់ប្រាក់ ​ទៅសាច់​ប្រាក់
  • ពីសាច់ប្រាក់​ ទៅគណនី
  • ពីគណនី ទៅគណនី
  • ពីគណនី ទៅ​សាច់ប្រាក់​
  ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់
  • នៅការិយាល័យ

  រូបិយប័ណ្ណ

  ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ

  ថ្លៃសេវា

  រៀល

  រហូតដល់ ៤.០០០.០០០ រៀល

  ៤.០០០ រៀល

  លើសពី ៤.០០០.០០០ រៀល

  ០,១០%

  ដុល្លារ

  រហូតដល់ ១.០០០ ដុល្លារ

  ១,០០ ដុល្លារ

  លើសពី ១.០០០ ដុល្លារ

  ០,១០%

  បាត

  រហូតដល់ ៤០.០០០ បាត

  ៤០ បាត

  លើសពី ៤០.០០០ បាត

  ០,១០%

 • នៅភ្នាក់​ងារ

ប្រភេទ

ប្រតិបត្តិការ

ចំនួនទឹកប្រាក់

តម្លៃសេវា

រៀល

ដុល្លារ

បាត

រៀល

ដុល្លារ

បាត

សាច់ប្រាក់​

ទៅ
សាច់ប្រាក់

រហូតដល់

៤០០.០០០

  រហូតដល់

១០០

រហូតដល់

៤.០០០

២.៥០០

០,៦៣

២៥

៤០០.០០១-

១.០០០.០០០

  ១០០.០១-

២៥០

៤.០០១-

១០.០០០

៣.៥០០

០,៨៨

៣៥

១.០០០.០០១-

២.០០០.០០០

  ២៥០.០១-

៥០០

១០.០០១-

២០.០០០

៥.០០០

១,២៥

៥០

២.០០០.០០១-

៤.០០០.០០០

 ៥០០.0១-

១.០០០

២០.០០១-

៤០.០០០

៨.០០០

២,០០

៨០

គណនី

ទៅ

សាច់ប្រាក់

រហូតដល់

៤០០.០០០

  រហូតដល់

១០០

រហូតដល់

៤.០០០

២.៥០០

០,៦៣

២៥

៤០០.០០១-

១.០០០.០០០

  ១០០.០១-

២៥០

៤.០០១-

១០.០០០

៣.៥០០

០,៨៨

៣៥

១.០០០.០០១-

២.០០០.០០០

  ២៥០.០១-

៥០០

១០.០០១-

២០.០០០

៥.០០០

១,២៥

៥០

២.០០០.០០១-

៤.០០០.០០០

 ៥០០.0១-

១.០០០

២០.០០១-

៤០.០០០

៨.០០០

២,០០

៨០

សាច់ប្រាក់

ទៅ

គណនី

រហូតដល់

៤០០.០០០

  រហូតដល់

១០០

រហូតដល់

៤.០០០

២.០០០

០,៥០

២០

៤០០.០០១-

១.០០០.០០០

១០០.០១-

២៥០

៤.០០១-

១០.០០០

៣.០០០

០,៧៥

៣០

១.០០០.០០១

-២.០០០.០០០

២៥០.០១-

៥០០

១០.០០១-

២០.០០០

៤.០០០

១,០០

៤០

២.០០០.០០១-

៤.០០០.០០០

 ៥០០.0១-

១.០០០

២០.០០១-

៤០.០០០

៦.០០០

១,៥០

៦០

គណនី

ទៅ

គណនី

រហូតដល់

៤០០.០០០

  រហូតដល់

១០០

រហូតដល់

៤.០០០

២.០០០

០,៥០

២០

៤០០.០០១-

១.០០០.០០០

 ១០០.០១-

២៥០

៤.០០១-

១០.០០០

៣.០០០

០,៧៥

៣០

១.០០០.០០១-

២.០០០.០០០

 ២៥០.០១-

៥០០

១០.០០១-

២០.០០០

៤.០០០

១,០០

៤០

២.០០០.០០១-

៤.០០០.០០០

  ៥០០.0១-

១.០០០

២០.០០១-

៤០.០០០

៦.០០០

១,៥០

៦០

 • លេខទូរស័ព្ទ
 • ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សម្រាប់​ទំហំផ្ទេរ​ចាប់ពី ១.០០០ ដុល្លារ ឬ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ៤០.០០០ បាត និង​លើសពីនេះ​
 • មានកាត​ អេធីអឹម/សៀវភៅសន្សំ ឬ កាត​សន្សំ សម្រាប់​ការផ្ទេរ​ចេញ​ពីគណនី
 • សូមទៅកាន់ ការិយាល័យ ឬ ភ្នាក់​ងារ​ អេ អឹម ខេ ដែល​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត ឬ ភ្នាក់ងារ ឬបុគ្គលិក ​នឹង​ធ្វើការ​ណែនាំពី​នីតិវិធី​នៃការ​ផ្ទេរប្រាក់
 • ឬ ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200