និមិត្តសញ្ញា អេ អឹម ខេ​
2017-Jan-18 09:30 [Viewed : 9314]

អ្នក​អាច​ធ្វើការ​ទាញ​យក​ និមិត្ត​សញ្ញា​ របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី រក្សា​ទុក​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ក្នុង​គុណភាព​រូបភាព​ខ្ពស់​តាម​ ទម្រង់​ឯកសារបីផ្សេងគ្នា​ដូច​មាន​បញ្ជាក់​ជូនខាងក្រោម៖

 ជម្រើសទី ១ 
 
ទម្រង់ឯកសារ ទំហំ ទាញយក
JPEG (Bitmap) 269 KB ទាញយក
PNG (Transparent) 72.8 KB ទាញយក
GIF (Bitmap) 16.7 KB ទាញយក

 

 ជម្រើសទី ២ 
 
ទម្រង់ឯកសា ទំហំ ទាញយក
JPEG (Bitmap) 269 KB ទាញយក
PNG (Transparent) 72.8 KB ទាញយក
GIF (Bitmap) 16.7 KB ទាញយក

 

កំណត់ចំណាំ៖ ​គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី និង​និមិត្តសញ្ញា​ គឺ​ជា​ពាណិជ្ជនាម និង​ពាណិជ្ជសញ្ញា​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​របស់ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភិអិលស៊ី។ ​ពាណិជ្ជនាម និង​ពាណិជ្ជសញ្ញាទាំងនេះ​នឹង​មិន​អាច​ប្រើ​ប្រាស់បាន​ឡើយ​ ប្រសិន​មិន​មាន​ការ​អនុញ្ញាត​ជា​លាយ​លក្ខ​​អក្ស​រជាមុន​ពី​ គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភិអិលស៊ី។​

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200