ព័ត៌មានថ្មីៗ
2017-Jun-23 16:12 [Viewed : 343 ]
ការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូចលើសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់របស់អតិថិជនកម្ចី អេ អឹម ខេ [read more]
2017-Mar-27 15:05 [Viewed : 924 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន [read more]
2017-Jan-14 14:55 [Viewed : 1169 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ចូលរួមឧបត្ថម្ភធំសិក្ខាសាលាស្តីពី [read more]
2016-Dec-27 17:28 [Viewed : 1095 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន២១លានរៀលដល់មន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា [read more]
2016-Dec-27 17:14 [Viewed : 1226 ]
អេ អឹម ខេ នឹងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមហាគ្រួសារ អេ អឹម ខេ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ [read more]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200