ព័ត៌មានថ្មីៗ
2017-Oct-26 16:08 [Viewed : 19 ]
ភ្នំពេញ៖អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតែងតែជម្រុញឲ្យមានការយកចិត្តទុក ដាក់ខ្ពស់ចំពោះបុគ្គលិកគ្រប់រូបដែលកំពុងតែបម្រើការងារតាមរយៈការផ្តល់អត្ថប្រ [..]
2017-Sep-01 16:07 [Viewed : 760 ]
អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងពីកម្ចីទិញម៉ូតូ អេ អឹម ខេ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា [..]
2017-Sep-01 16:07 [Viewed : 760 ]
អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទ្វេដងពីកម្ចីទិញម៉ូតូ អេ អឹម ខេ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ [..]
2017-Jun-23 16:12 [Viewed : 852 ]
ការប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពខ្នាតតូចលើសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់របស់អតិថិជនកម្ចី អេ អឹម ខេ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200