ព័ត៌មានថ្មីៗ
2017-Mar-27 15:05 [Viewed : 206 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន [..]
2017-Jan-14 14:55 [Viewed : 639 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី ចូលរួមឧបត្ថម្ភធំសិក្ខាសាលាស្តីពី [..]
2016-Dec-27 17:28 [Viewed : 634 ]
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន២១លានរៀលដល់មន្ទីរពេទ្យគុន្ធបុប្ផា [..]
2016-Dec-27 17:14 [Viewed : 787 ]
អេ អឹម ខេ នឹងរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំមហាគ្រួសារ អេ អឹម ខេ ឆ្នាំ២០១៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ [..]
Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200