គណនីស្ថាប័ន
2017-Mar-01 17:47 [Viewed : 3254]

គណនីស្ថាប័ន ត្រូវបានបង្កើតឡើង សម្រាប់​ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ឬ ប្រធាន​ស្ថាប័ន​ ​ ដែលមានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ដក និង​ដាក់​ប្រាក់​នៅ​ពេល​​ត្រូវការ​សាច់ប្រាក់​ដោយ​ពុំមាន​ចំណាយ​ថ្លៃសេវា​ប្រសិន​បើ​ការដក​ ឬ ដាក់​នោះ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​ម៉ោងធ្វើការ នៅ​តាម​ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទាំងប្រទេស។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូងចាប់ពី ៤០០.០០០ រៀល ឬ ១០០ ដុល្លារ ឬ ៤.០០០ ​បាត
 • មិនតម្រូវឲ្យរក្សាសមតុល្យអតិបរមា​

អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • ទទួលបានកាតសន្សំដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការ
 • ងាយស្រួលក្នុងការដក និងដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ទូទំាងប្រទេសដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់ស្ថាប័ន)

ខ្មែររៀល

ដុល្លារអាមេរិច

ថៃបាត

៤,៥០ %

 ៣,០០ % 

៣,០០​ %

 

 


 • លិខិតតែងតាំងដែលចេញក្រុមបឹក្សាភិបាល
 • អាផ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្ម
 • វិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • អនុស្សរណៈរបស់ស្ថាប័ន
 • ប៉ាតង់
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់​ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200