អត្រាប្តូរប្រាក់​
2017-Jul-17 10:30 [Viewed : 19795]

 

អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ នៅ អេ អឹម ខេ
 
រូបិយប័ណ្ណ និមិត្តសញ្ញា ឯកតា ទិញចូល លក់ចេញ  
 
ដុល្លារអាមេរិក USD/KHR ៤០៨៥ ៤០៩៨  
 
បាតថៃ THB/KHR ១២០.៥ ១២២.២  
 

:: នាថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧

អត្រាប្តូរប្រាក់​ដែល​បាន​បង្ហាញជូន​ខាងលើ​នេះ​គ្រាន់​តែ​សម្រាប់​ជាព័ត៌មាន​ប៉ុណ្ណោះ ហើយ​នឹង​មិន​ត្រូវបាន​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែងណាមួយឡើយ។ សូមបញ្ជាក់​ជាមួយ​នឹង​មន្ត្រី​​ អេ អឹម ខេ ដែល បម្រើសេវាជូន​លោក​អ្នក​ដោយ​ផ្ទាល់មុន​នឹង​ធ្វើការ​សម្រេចចិត្ត។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200