កម្ចីសង្គ្រោះបន្ទាន់​
2017-Mar-16 09:15 [Viewed : 3370]

អេ អឹម ខេ ត្រៀមខ្លួនជានិច្ច​ក្នុង​ការ​ជួយ​អតិថិជន​​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​រាល់​បញ្ហា​ប្រឈម​ទាំងឡាយ​​រួមមាន​ បញ្ហាសុខភាព គ្រោះថ្នាក់ ឬ មរណៈភាពក្នុង​គ្រួសារ។ ផលិតផល​កម្ចី​មួយ​នេះ ត្រូវ​បាន​​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អតិថិជន ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​កម្ចី​នៅ​ អេ អឹម ខេ ដែលមានរយៈពេល​ចាប់​ពី ៦ខែ ឡើង​ទៅ និងមាន​កម្ចី​​មិនទាន់​បង់​សង​អស់ ទោះជាកម្ចី​នោះ​ជាកម្ចី​ជាក្រុម ឬ កម្ចីឯកត្តជនក្តី។​

រូបិយ​ប័ណ្ណ

រយះពេល(ខែ)

ទំហំកម្ចី

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

                                          ៣ ទៅ ១០

 

-

N/A

រៀល

រហូតដល់ ៤០០.០០០

 

-

បាត

រហូតដល់ ៤.០០០


  • បង់ការប្រាក់ប្រចាំខែ និងបង់​​ប្រាក់​ដើមនៅ​ចុង​វគ្គ
  • លុបបំណុល​ក្នុង​ករណី​ទទួល មរណៈភាព
  • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់​ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
  • មាន​កម្ចី​នៅ​សល់​ជា​មួយ​ អេ អឹម ខេ ដែល​​អាច​ជា​កម្ចី​ក្រុម ឬ កម្ចី​ឯកត្តជន
  • ជាអតិថិជន​កម្ចី​របស់​ អេ អឹម ខេ ចាប់​ពី ៦ ខែ ឡើង​ទៅ
  • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
  • ឬ ស្នើសុំដោយផ្ទាល់មកកាន់បុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ឬ ប្រធានធនាគារភូមិ​ក្នុងតំបន់របស់លោកអ្នក
  • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ​ ឬ ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក/​អ្នក ​បំផុត។

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200