ភ្នាក់ងារ
2017-Apr-25 15:25 [Viewed : 4660]

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះ​ស្ថានឈានមុខគេលើចំនួនអតិថិជន និងតំបន់ប្រតិបត្តិការគ្របដណ្តប់៩៨%នៃចំនួនឃុំសរុបនៅទូទាំងប្រទេស និងកំពុងបម្រើអតិថិជនសរុបចំនួនជិត៦០ម៉ឺននាក់។

អេ អឹម ខេ មានផលិតផល និងសេវាកម្មជាច្រើន កំពុង​ផ្តល់ជូនអតិថិជន ដូចជា៖ សេវាប្រាក់កម្ចី ប្រាក់សន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច សេវាទូទាត់វិក័យបត្រ សេវាធនាគារចល័ត សេវាបើក​ប្រាក់​បៀវត្សរ៍ និងមានម៉ាស៊ីនដក និងដាក់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM/CDM)។ អេ អឹម ខេ បានពង្រីកបណ្តាញរបស់ខ្លួន ជាពិសេសភ្នាក់ងារជាង ២.៥០០ កន្លែងទូទាំងប្រទេស។

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200