បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
2017-Feb-07 11:59 [Viewed : 3069]

គិតត្រឹម​ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦ អេ អឹម ខេ មានការិយាល័យ ១៥១​ ទូទំាងប្រទេស និងបាន​ពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន​ដល់គ្រប់​ស្រុកទាំងអស់​ទូទាំង​ប្រទេស ។ ជាមួយ​នឹង​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ភូមិ​ចំនួន ជិត ១៣.០០០ អេ អឹម ខេ ស្មើនឹង ៨៩% នៃ​ភូមិ​សរុបទូទាំងប្រទេស។ 

Operation Network

សាខា
អនុសាខា
ភ្នាក់ងារ

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200