ធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច​
2017-Feb-16 15:53 [Viewed : 5072]

សុខភាព និង គ្រោះ​ថ្នាក់​គឺជា​ហានិភ័​យ​ដ៏​ធំ​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប ហើយ​អាចក្លាយ​ជា​បន្ទុក​មួយ​ដ៏ធំ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ការ​ការពារ​ចំពោះ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ដែល​កើត​មាន​ជា​យថាហេតុ អេ អឹម ខេ និង​ក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រងហ្វរតេ បាន​បង្កើត​នូវ​ផលិតផល​ធានារ៉ាប់រង​ដែល​មានតម្លៃសមរម្យ តែ​បាន​ផល​ខ្ពស់ សម្រាប់​អតិថិជនរបស់​យើង​នោះគឺ ធានារ៉ាប់រង​ខ្នាតតូច។ ចង់​បានការ​ធានារ៉ាប់រង​នៅពេល​ខ្ចី​ប្រាក់? មានតែ​នៅ​ អេ អឹម ខេ​ ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្តល់គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង​ជាប្រាក់​រៀល ដែល​អ្នក​ទិញ​នឹង​ទទួលបាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ដូចខាងក្រោម៖
 • ថ្លៃសម្រាក​ព្យាបាល ២០.០០០ រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ
 • ថ្លៃវះកាត់ ៦០០.០០០ រៀល
 • មរណៈភាព ឬ ពិការភាព​ទាំងស្រុង​បណ្តាល​មកពីគ្រោះថ្នាក់ ២.០០០.០០០ រៀល
 • ការចូលវិភាគទានដល់​គ្រួសារសម្រាប់​គ្រោះថ្នាក់​ ៤.០០០.០០០ រៀល
 • ចូលរួមបុណ្យសព ៦០០.០០០ រៀល
 • តម្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងអតិថិជនម្នាក់ ២៥,000 រៀល   តម្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងជាកញ្ទប់(ប្តី ឬប្រពន្ធ) ៥,000០ រៀល
 • ជានីតិជន (អាយុ ចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំ ឡើង​ទៅ)
 • ត្រូវជាអតិថិជនកម្ចី​របស់​ អេ អឹម ខេ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • អាច​ស្នើសុំទិញដោយ​ផ្ទាល់​ជាមួយបុគ្គលិក អេ អឹម ខេ ឬ ប្រធានធនាគារភូមិ ក្នុង​តំបន់​របស់លោក​អ្នក
 • មកកាន់ការិយាល័យ ឬ ភ្នាក់ងារ​ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200