របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
2017-Jun-22 17:33 [Viewed : 8979]

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី | របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖
អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖
អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤
ដំណោះ​ស្រាយ​ហិរញ្ញ​វត្ថុធ្វើ​ឲ្យជីវ​ភាព​ប្រសើរ​ឡើង

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖
អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៣

ផ្តល់ជូន​នូវ​ឱកាសទទួល​យក​​ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​ដ៏ងាយស្រួល​

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

 អង់គ្លេស | ខ្មែរ

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស | ខ្មែរ

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១០

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៩

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស | ខ្មែរ

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៨

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស | ខ្មែរ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៧

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស

 

 

   
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៦

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០០៥

ទម្រង់ឯកសារ៖ PDF

ទាញយកជាភាសា៖

អង់គ្លេស

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200