ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ
2016-Dec-21 07:56 [Viewed : 4583]

ភាគទុនិក​របស់​ អេ អឹម ខេ បាន​តែងតាំង​ ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល ដើម្បី​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​ការងារ​អភិបាល​កិច្ច​រួម និង​ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន។ ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលដែល​មាន​សមាជិក​ ៨ រូបមាន​ជំ​នាញផ្សេងៗ ​គ្នារួមមាន ផ្នែក​សវនកម្ម ច្បាប់​កម្ពុជា គ្រប់​គ្រង ប្រព័ន្ធ​ហិរញ្ញវត្ថុ ការ​អភិវឌ្ឍធនធាន​មនុស្ស មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង​មាន​បទពិសោធន៍​យូរ​ឆ្នាំ​ក្នុង​វិស័យ​ធនាគារ​ពាណិជ្ជ។ សព្វថ្ងៃនេះ អភិបាលកិច្ច​ អេ អឹម ខេ មាន​សមាជិក ​ដែល​មិន​មែន​ជា​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិ​ចំនួន ៨ រូប​បន្ថែម​ពី​លើ ​ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO) ដែល​ជា​តំណា​ង​គ្រប់​គ្រង​ក្នុង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល។

ក្នុង​នោះ​ផង​ដែរ​ មាន​គណៈក​ម្មាធិការចំនួន​ប្រាំ ដែល​រាយការណ៍​ផ្ទាល់​ទៅ​កាន់​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល។​ គណៈ​កម្មាធិការ​នី​មួយៗ ​មាន​សមាជិក​​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​ម្នាក់ និង​អ្នក​ជំនាញ​ពី​ខាង​ក្រៅ​ម្នាក់​។ គណៈកម្មាធិការ​ទាំងនេះ​រួមមាន៖

១. គណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច (RNCG)

គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ច ត្រួតពិនិត្យលើការវាយតម្លៃបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថាន និង​ ធានាថា​បុគ្គលិកទាំងអស់​ ទទួល​ប្រាក់លើកទឹកចិត្តស្មើៗគ្នា ចំពោះការរួមចំណែករបស់ពួកគេក្នុងការបំពេញការងារឲ្យគ្រឹះស្ថាន។ គណៈ​កម្មាធិ​ការនេះ ក៏ទទួល​ខុសត្រូវ ជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និង​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលមិនប្រតិបត្តិ ផងដែរ។ គណៈកម្មាធិការនេះក៏មានភារកិច្ចណែនាំសមាជិកថ្មីៗ រៀប​សេចក្តី​សង្ខេប ដើម្បីឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាលឲ្យទទួលបានព័ត៌មាន​ទាន់ពេលវេលា លើ​ការ​អភិវឌ្ឍផ្នែកអភិបាល​កិច្ចគ្រឹះ​ស្ថាន ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពីតួនាទី របស់ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល និង ការទទួល​ខុសត្រូវ​របស់​ពួក​គេ ឧទាហរណ៍ដូចជា កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ជាដើម។

ទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចគ្រឹះស្ថាន គណៈកម្មាធិការនេះ ធានាថា​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបំពេញការងារបាន​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ដោយធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព​ទាំងមូល​នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង អនុវត្ត ឬ សម្របសម្រួល​ការ​វា​យតម្លៃខ្លួនឯង និង ការវាយតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុងក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល​នៅអំឡុងពេលជាក់លាក់ណាមួយ។

២. គណៈកម្មាធិការការងារសង្គម (SPC)

គណៈកម្មាធិការនេះ មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការផ្តល់យោបល់ ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លើការងាររបស់
អេ អឹម ខេ ដែលទាក់ទងនឹងសង្គម។ វិធីសាស្ត្រ​នៃការវិភាគ និងការរាយការណ៍  ព្រមទាំងក្របខណ្ឌ​ទាក់​ទង​នឹង​ការងារសង្គម។ គណៈកម្មាធិការនេះ មានភារកិច្ចក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ដល់ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល និង ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ទៅលើបញ្ហានៃការងារសង្គមដែលបានលេចឡើង និងការអភិវឌ្ឈន៍ជាសាកល  ព្រម​ទាំងការសម្រេចចិត្តថាតើ លទ្ធផលទទួលបានពីដំណើរការស្រាវជ្រាវពីអតិថិជនមាន​លក្ខណៈ​ត្រឹម​ត្រូវ​បាន​​ដល់កម្រិតណា ។

៣. គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ (AFC)

គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ  សម្រាប់ការធានាសុច្ចរិតភាពនៃរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​គ្រឹះ​ស្ថាន នៅក្នុងការអនុវត្តការរាយការណ៍ និងការបង្ហាញព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ  និង​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ត្រូវមានភាពច្បាស់លាស់ ត្រឹមត្រូវ និងទុកចិត្តបាន ។ គណៈ​កម្មាធិការនេះ​ក៏មាន​ ភារកិច្ចអនុវត្តនូវកិច្ចការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះផងដែរ៖

  • ត្រួតពិនិត្យនូវភាពត្រឹមត្រូវ  នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់គ្រឹះស្ថាន ។
  • ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីសុំការអុនម័តពីភាគទុនិក ស្តីពីការតែងតាំងសវនករខាងក្រៅ។
  • ពិនិត្យនិងផ្ដល់អនុសាសន៍ជូន​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីអនុម័ត លើរបាយការណ៍ សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថ។
  • ពិនិត្យឡើងវិញនូវ​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថាន។
  • តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថាន (នាយក​ដ្ឋាន​សវនកម្មផ្ទៃក្នុង)
  • តាមដាន និងការពិនិត្យឡើងវិញនូវឯករាជ្យភាព វត្ថុបំណងនិងប្រសិទ្ធិភាពរបស់សវនករខាងក្រៅ ។

៤. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (BRC)

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រង អេ អឹម ខេ មានការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ធ្វើឲ្យ អេ អឹម ខេ ទទួលបានជោគជ័យ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមួយ។ ទស្សនៈវិទ្យារបស់យើង គឺធានាថាហានិភ័យទាំងឡាយដែលយើងមាន អាចជួយឲ្យយើងសម្រេចបាននូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម និងគោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថានដោយរក្សារបាននៅក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន ដែលអាចឲ្យយើងការពារដើមទុន និងអាចថ្លឹងថ្លែងបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវរវាងហានិភ័យ និងប្រាក់ចំណេញ។

គណៈកម្មាធិការហានិភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ (BRC) មានតួនាទីត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រឹះស្ថានរួមមាន ហានិភ័យខាងក្នុង និងខាងក្រៅមានដូចជា ប្រតិបត្តិការហិញ្ញវត្ថុ ឥណទានការប្រតិបត្តិតាម និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើម ក្នុងចំណោមគ្រឹស្ថានផ្សេងទៀត។

៥. គណៈកម្មាធិការ ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (Board ALCO)

គណៈកម្មាធិការនេះ ត្រួតពិនិត្យជាយុទ្ធសាស្ត្រ​នៃការគ្រង់គ្រងតារាងតុល្យការ​របស់គ្រឹះស្ថាន ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈកម្មាធិការ ជាអ្នកផ្តល់មតិយោបល់ និងគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រ​ ចំពោះដំណើរ​ការគ្រប់​គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម និងបំណុល ហើយ​ដើរតួនាទីជាអង្គភាពក្នុងការ​អនុម័តប្រភពទុន ហានិភ័យ និង គោល​នយោបាយ​គ្រប់​គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល។

ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល អេ អឹម ខេ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មាធិការមួយ ដើរក្នុងការ​បង្កើនតម្លៃរបស់​ភាគ​​ទុនិក​ដល់​កម្រិត​អតិបរមា ដើម្បីពង្រឹងការរីកចម្រើន និង ប្រាក់ចំណេញ ប្រកបដោយនិរន្តភាព ធ្វើឲ្យកាន់​តែ​​ប្រសើរឡើងនូវការ​គ្រប់​គ្រង​​​ដើមទុន និងការពារគ្រឹះស្ថានពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុហួសកម្រិតណាមួយ ដែល​កើត​ចេញពីបំលាស់ប្តូរ នៅក្នុងបរិយាកាស​ទីផ្សារ។​

គណៈកម្មាធិការ ទ្រព្យសកម្ម និង បំណុល បានគិតគូពីការគ្រប់គ្រងបំណុល ការប្រមូលមូលនិធិ និង​ ដើមទុន អត្រាប្តូរ​ប្រាក់បរទេស និង ហានិភ័យ ដែលបណ្តាលមកពីភាគីផ្សេងទៀត ការផ្លាស់ប្តូរ ផ្នែកផលិតផល និង ការ​រៀប​ចំគម្រោង​ថវិការ​ប្រចាំ​​ឆ្នាំ។

 

 

លោក Tanmay Chetan | ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ប្រធានគណៈ​កម្មាធិការ​វាយ
តម្លៃការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច និង​ជាសមាជិក​នៃ​គណកម្មា​ធិការ​សវនកម្ម
និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក Tanmay ជា​សហស្ថាបនិក​   និង​ជា​ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​នៅ Agora Microfinance Partners LLP  ហើយ​បាន​កាន់តំណែង​ជាច្រើន​នៅក្នុង​វិស័យ​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ
ក្នុង​រយៈពេល ១៨ឆ្នាំ។ អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ លោក​បានធ្វើការ​ក្នុង​វិស័យ​
ប្រតិបត្តិការ ( ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ នៃ អេ អឹម ខេ កម្ពុជា)   ព្រមទាំង​លោក​មាន​
តួនាទី​ក្នុង​ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឥណទាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  និង​ការពិគ្រោះ​យោបល់​
នៅក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ជាច្រើន​ទៀត។

លោក​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Harvard Kennedy    និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ពី​វិទ្យាស្ថាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​   ព្រៃឈើ​នៃ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

 

 

លោក Adrian Graham | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
និងហិរញ្ញវត្ថុ និង សមាជិកគណៈកម្មាធិការហានិភ័យ

លោក  Adrian កើត​នៅ​ទីក្រុង Bulawayo ប្រទេស​ហ្ស៊ី​ម​បា​វេ លោក​បាន​នាំយក​បទពិសោធន៍​ដែល​លោក​ធ្វើការ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ១៩ឆ្នាំ មក​ផ្តល់​ឲ្យ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
អេ អឹម ខេ។ លោក​បានចាប់ផ្ដើម​អាជីព​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន 
PricewaterhouseCoopers លើ​ផ្នែក​សេវា​សវនកម្ម និង​ប្រឹក្សា​យោបល់ ។
លោក​បាន​បម្រើ​ការងារ​នៅក្នុង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល អស់​រយៈពេល ៨ឆ្នាំ
ដែល​រួមមាន  ៥ ឆ្នាំ​ជា​អ្នកត្រួតពិនិត្យ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​បន្ទាប់​មកជា​នាយក​
ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អង្គការ Concern Worldwide។

បច្ចុប្បន្ន​លោក Adrian ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​អង្គការ
UNICEF អូស្ត្រាលី។

 

 

លោក គា បូរាណ | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក បូរាណ ត្រូវបានតែងតាំង​ជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ អេ អឹម ខេ ក្នុង​ខែកក្កដា
ឆ្នាំ ២០១២ ។

 លោក​បាន​ចូល​បម្រើការ​នៅ អេ អឹម ខេ អស់​រយៈពេល​ជិត១០ ឆ្នាំ​មកហើយ ចាប់តាំង
ពី​ឆ្នាំ ២០០៤ មក លោក​បាន​កាន់តំណែង​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ជាច្រើន ដើម្បី​ចូលរួម​អភិ​វ​ឌ្ឈ​
គ្រឹះស្ថានដូចជា ប្រធាន​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហិរញ្ញវត្ថុ (CFO) អនុប្រធាន​
នាយក​ប្រតិបត្តិ ។ មុនពេល​ដែល​លោក​ចូលរួម ជាមួយ អេ អឹម ខេ លោក​បានធ្វើការ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​មួយ​ផ្សេងទៀត​ក្នុងនាម​ជានា​យក​ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក បូរាណ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង
ទទួលបាន ACCA ជាផ្លូវការ និងត្រូវបានគេទទួលយកជាសមាជិក ACCA ក្នុងឆ្នាំ
២០០៨ ផងដែរ។

 

 

លោក   Pete Power | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ការងារសង្គម
និងសមាជិកគណៈកម្មធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក   Pete បច្ចុប្បន្ន គឺជា​នាយក​ផ្នែក​យុទ្ធសាស្ត្រ និង​អភិ​វ​ឌ្ឈ​អាជីវកម្ម នៅ
Gorta-Self Help Africa (GSHA) ដែល​ទើបត្រូវ​បានធ្វើសមាហរណកម្មថ្មី។
មុនពេល​សមាហរណកម្ម លោក​ Pete គឺជា​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ នៃ Gorta 
ដែលជា​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​អ​ន្ត​រ​ជាតិ​ដ៏​ចំណាស់​ជាងគេ​មួយ​របស់​សាធារណរដ្ឋ
អៀរ​ឡង់ (INGO)។

មុនពេល​ចូលរួម​ជាមួយ Gorta លោក  Pete គឺជា​អតីត​ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ 
អេ អឹម ខេ  ពី​ឆ្នាំ ២០១០-២០១២ លោក បាន​ចូលរួម​យ៉ាងសកម្ម​ជាមួយ អេ អឹម ខេ
តាំង​ពីថ្ងៃ​កកើតឡើង​ដំបូង  និង​មាន​តំណែង​នៅក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ ២០០៦មក​ម៉្លេះ។

លោក Pete បានចាប់ផ្តើម​អាជីព​របស់លោក ជា​គណនេយ្យករ នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន 
Arthur Andersen។ បន្ទាប់ពី​លោក​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ គណនេយ្យករ​សាធារណៈ (CPA) ក្រោយមក លោក​បាន​ប្តូរ​ទៅ​ផ្នែក ទីប្រឹក្សា​អាជីវកម្ម របស់ Arthur Andersen
វិញ និង​បាន​ចំណាយពេល​ជិត​មួយ​ទសវត្ស ធ្វើការ​ជាទី​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក និង​ប្រទេស​ចិន ។  ខណៈនោះ លោក Pete បានទទួល​ជោគជ័យ
លើ​ការដឹកនាំ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក មុនពេល​លោក​ផ្លាស់ប្តូរ​ទៅ​
ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍។

លោក Pete ទទួលបាន​បរិញ្ញាបត្រ​វិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែក​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ និង
​ទស្សនវិជ្ជាពី​សាកលវិទ្យាល័យ Scranton សហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់មក​ទទួលបាន​
បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក European Integration ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Limerick
ប្រទេស​អៀក​ឡង់ និង​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ជំនួញ​ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ
Tulane សហរដ្ឋអាមេរិក ។

 

 

លោកស្រី Rebecca McKenzie | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  ប្រធានគណៈកម្មធិការ
ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល និងសមា​ជិក​គណៈ​កម្មាធិការ​វាយ​តម្លៃ​ តែងតាំង
និងអភិបាលកិច្ច

លោកស្រី  Rebecca ជា​សហ​ស្ថាបនិក និង​ជានា​យក​គ្រប់គ្រង​នៅ Agora
Microfinance N.V  និង​ជានា​យក​ផ្នែក​ប្រតិបត្តិការរបស់ Agora Microfinance
Partners LLP ផងដែរ។

លោកស្រី មានបទពិសោធន៍​ជាង ១៥ ឆ្នាំ​លើ​វិស័យ​ធនាគារ ទីផ្សារ​មូលធន និង
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ នៅក្នុង​បទពិសោធន៍​វិស័យ​ធនាគារ​របស់លោក​ស្រី  លោកស្រី​
បាន​កាន់ តំណែងផ្សេងៗគ្នា ជាមួយ​ធនាគារ Depfa Bank Plc ធនាគារ Credit
Suisse First Boston ធនាគារ Paribas  និង​ក្រុមហ៊ុន UBS ។

លោកស្រី Rebecca ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាជីវកម្ម​ពីសា​លា​ពាណិជ្ជកម្ម​
ទីក្រុង​ឡុង​ដ៍ និង​បរិញ្ញាបត្រ European Studies ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ Scripps
រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​ញ៉ា។

 

 

លោក ទិព្វ ច័ន្ទវិបុល | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកគណៈកម្មាធិការ ការវាយតម្លៃ
ការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច

លោក​បណ្ឌិត ច័ន្ទ​វិបុល គឺជា​ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​នៅឯ​ក្រុមហ៊ុន Tip & Partners Law Firm
ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា និង​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគម​មេធាវី​កម្ពុជា។ លោក​ត្រូវបាន​ជ្រើសរើស​
ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា​ភិបាល នៃ សមាគម​មេធាវី​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០២
និង​ត្រូវ បាន​ជ្រើសរើស​ម្តងទៀត ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១០ ដល់ ២០១២ ។ លោក​បានធ្វើ​
សកម្មភាព​ទាំង​នៅក្នុង​ប្រតិបត្តិការ​ខ្នាតតូច និង​ខ្នាត​ធំ ទាំង​ឯកត្ត​ជន និង ក្រុមហ៊ុន។

លោក​បណ្ឌិត ទិព្វ ច័ន្ទ​វិបុល បាន​បម្រើ​ការងារ ជាទី​ប្រឹក្សា​ផ្នែក​ច្បាប់  ឲ្យ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ
និង​អន្តរជាតិ​ជាច្រើន រាប់បញ្ចូល​ទាំង​អង្គការសហប្រជាជាតិ (the United Nations)
ធនាគារពិភពលោក (The World Bank) និង​ធនាគារ​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​អាស៊ី (the Asian
Development Bank) និង​ក្រុមហ៊ុនសំខាន់ៗដទៃទៀត ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា។

លោក​បណ្ឌិត គឺជា​សមាជិក​សកម្ម​ម្នាក់ ទាំង​វិស័យ​ច្បាប់ និង​សហគមន៍​អាជីវកម្ម
ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ។

 

 

លោកស្រី Blandine Claudia Maire Pons | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល  ប្រធានគណៈ
កម្មាធិការហានិភ័យ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ ការងារសង្គម និងសមាជិកគណៈ
កម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

លោកស្រី Dina ជា​នាយិកា​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​បូព៌ា​របស់ Incofin និង ជា​ប្រធាន​ការងារ​
សង្គម ដែលមាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ លោកស្រី​គឺជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាល​នៃ​ការងារ​ពិសេស​ការងារ​សង្គម (SPTF)។ លោកស្រី Dina មាន​ភារកិច្ច​ទទួល
បន្ទុក​លើ​សកម្មភាព​បំណុល​ទាំងអស់​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ចិន ឥណ្ឌូណេស៊ី
ម៉ុង​ហ្គោ​លី និង​ហ្វីលីពីន  ដោយ​គ្រប់គ្រង​ផលប័ត្រ​ចំនួន៦០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក
នៅក្នុង​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន១៨។ មុន​ពេលដែល​លោកស្រី ចូលរួម​ជាមួយ
Incofin។

លោកស្រី គឺជា​អ្នកវិភាគ​ជាន់ខ្ពស់​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍​នៅឯ​ទីភ្នាក់ងារ​ផ្តល់​ចំណាត់
ថ្នាក់​ឯកទេស​មីក្រូ​ហិរញ្ញវត្ថុ Planet Rating ។

មុនពេល​ពេលនោះ លោកស្រី​បាន​បម្រើ​ការងារ​នៅក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជា​អ្នកពិគ្រោះ​យោបល់​ផ្នែក​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​នៅ PlaNet Finance  និង​ក្រុមហ៊ុន​បងស្រី​របស់ខ្លួន
MicroCred នៅក្នុង​ប្រទេស​ចិន ។

លោកស្រី​គឺជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ក្រុម​ស្ថាបនិក ដែល​បាន​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន MicroCred
Nanchong នៅក្នុង​ស្រុក​ស៊ី​ឈួន ។ លោកស្រី​ក៏បាន​ដឹកនាំ​គម្រោង​កសាង​សមត្ថភាព​សម្រាប់​ស្ថាប័ន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​តំបន់​ជនបទ​របស់​ចិន​ជាច្រើន​ផងដែរ។លោកស្រី អាច​និយាយ​ភាសា​បារាំង អង់គ្លេស និង អេ​ស្ប៉ា​ញ បាន​យ៉ាង​ស្ទាត់ជំនាញ  ហើយក៏​យល់
ដឹង​ពី​ភាសា​ចិន​កុក​ងឺ​បាន​យ៉ាង​ល្អ​ផងដែរ។

លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ពី Sciences Po Paris
និង the London School of Economics (LSE) នៅក្នុង​ការសិក្សា​ពី​ការអភិវឌ្ឍន៍
និង​ទំនាក់ទំនង​អន្តរជាតិ។
 

 

លោក Joshua Morris | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការ
វាយតម្លៃតែងតាំងនិងអភិបាលកិច្ច

លោក Joshua Morris គឺជា​ដៃគូ​ស្ថាបនិក​និង​ជា​នាយក​គ្រប់គ្រង Emerging
Markets Investments ( EMI) ក្រុមហ៊ុន​សិង្ហបូរី ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី ជា​អាជីវកម្ម​ប្រឹក្សា​យោបល់​លើ​ការវិនិយោគ មាន​មូលដ្ឋាន​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ ក្រុមហ៊ុន  EMI
បាន​គ្រប់គ្រង​មូលនិធិ​អភិ​វ​ឌ្ឈ​ន៍​កម្ពុជា-ឡាវ  the Cambodia – Laos Development
Fund (“CLDF”) ដែលជា​មូលនិធិ​សមធម៌​មាន​ទឹកប្រាក់ ២០ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក
សម្រាប់​វិនិយោគ​ប្រកបដោយ​គំនិត​ច្នៃប្រឌិត និង​ច្បាស់លាស់ទៅលើ​ផ្នែក SMEs 
នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា និង​ឡាវ ។ ក្នុងតួនាទី​របស់លោក  លោក​បាន​ប្រឹងប្រែង​អស់
ពី​កំលាំងកាយ​ចិត្ត ផ្តោតលើ​ប្រតិបត្តិការ​មូលនិធិ  ដែលជា​ឱកាស​វិនិយោគ​ថ្មី 
ការរីកចម្រើន​ផលប័ត្រ​ឥណទាន​ក្រុមហ៊ុន និងទំនាក់ទំនង LP ក្នុងចំណោម​
ក្រុមហ៊ុន​ដទៃទៀត។

លោក គឺជា​សហ​ស្ថា​និក​នៃ​ក្រុមហ៊ុនមេ របស់ EMI  ដែល​ហៅថា ក្រុមហ៊ុន​ប្រឹក្សា​
យោបល់​ទីផ្សារ​ដ៏​មាន​ថាមពល Emerging Markets Consulting ដែល​បានធ្វើ​
អាជីវកម្ម​ប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួន​ជា​លើកដំបូង និង​ដឹកនាំ​ក្រុម​ទីផ្សារ​ប្រកបដោយ​
ថាមពល។ មុនពេល​ចូលទៅ​កាន់​តួនាទី​របស់លោក នៅក្នុង EMI លោក Joshua
បាន​ចែករំលែក​នូវ​ការ ទទួលខុសត្រូវ​ជារួម ទៅលើ​ប្រតិបត្តិការ និង​ការរីកចម្រើន​
ជោគជ័យ នៃ​អាជីវកម្ម​ប្រឹក្សា​យោបល់។

លោក​គឺជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃ បណ្តុំ​ក្រុមហ៊ុន  ដែលមាន​នាទី​ឃ្លាំមើល​
ទៅលើ EMC និង EMI ។ មុនពេល​ផ្លាស់ប្តូរ​មក​កម្ពុជា លោក Joshua បាន​កាន់
តំណែង​ថ្នាក់​គ្រប់គ្រង​ជាន់ខ្ពស់​នៅក្នុង​ទីផ្សារ និង​ការអភិវឌ្ឍ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​សម្រាប់​
ការចាប់ផ្តើម​ការ​បច្ចេក​វិទ្យា​និង​អាជីវកម្ម e-commerce ចុះបញ្ជី​នៅ​ផ្សារ​ហ៊ុន
NASDAQ។ មុនពេល​កាន់​តួនាទី​គ្រប់គ្រង​ទាំង នេះ លោក Joshua បាន​ចំណាយ
ពេល​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ទៅលើ​ផ្នែក ប្រឹក្សា​យោបល់​ការគ្រប់គ្រង ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ធានារ៉ាប់រង
និង​ការថែទាំសុខភាព ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក ។

លោក Joshua បានទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ពី​សាលា​ពាណិជ្ជកម្ម  Harvard
(១៩៩៨) និងបរិញ្ញាបត្រ Cum Laude  ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Harvard (១៩៩២)។

 

 

លោកស្រី Frances Sinha | សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ការងារ​សង្គម

លោកស្រី Frances គឺជា​ស្ថាបនិក​រួម នៃ​ប្រឹក្សា​យោបល់​អំពី​ការអភិវឌ្ឍន៍​ប្រព័ន្ធ​
ជនបទ EDA និង​ជា​ភ្នាក់ងារ​ផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់​ឯកទេស M-CRIL។

លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការសិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ Oxford និង​សាលា​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ទីក្រុង​ឡុង ចក្រភព​អង់គ្លេស។ លោកស្រី​បានរស់នៅ​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ជាង ២៥ឆ្នាំ​ហើយ។ បទពិសោធន៍​របស់លោក​ស្រី​រួមមាន ការគ្រប់គ្រង​ការងារ​សង្គម និងការបណ្តុះបណ្តាលជាមួយនឹង the Imp-Act Consortium និងជាមួយ EDA។

ការវាយតម្លៃ​ទៅលើ​ការងារ​សង្គម និង​ការផ្តល់​ចំណាត់ថ្នាក់ M-CRIL ព្រមទាំង របាយការណ៍​អំពី​ការងារ​សង្គម​ជាមួយនឹង​បណ្តាញ​នៃ​ប្រទេស​នានា​ដូចជា the MIX និង the Social Performance Task Force ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកស្រី​គឺជា​ទីប្រឹក្សា​ដ៏​ល្បី​ម្នាក់ ក្នុង​យុទ្ធនាការ​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​ឥណទាន​ខ្នាតតូច​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍន៍ Pro-Poor Seal នៃ​ភាពល្អ​ឥតខ្ចោះ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ៕

 
 
 
 

លោកស្រី Olga Torres | សមាជិក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ការងារ​សង្គម

លោកស្រី Olga គឺជានាយិកាស្រាវជ្រាវនៅ Agora Microfinance Partners LLPនិងបច្ចុប្បន្ន លោកស្រីកំពុងធ្វើការពេញម៉ោង នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ Agora ក្នុងប្រទេសហ្ស៊ីមប៉ាវ៉េ (Agora Microfinance Zambia) លោកស្រីមាន បទពិសោធន៍ជាង ១២ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឋានៈជា អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ។ ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០០៩ លោកស្រី Olga គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងជាទីប្រឹក្សារបស់ អេ អឹម ខេ ហើយលោកស្រីបានដឹកនាំការងារលើ ការវិភាគទិន្ន័យអតិថិជននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលទ្ធផលទៅនឹងការសម្រេចចិត្តលោកស្រី Olga ទទួលបាន
សញាបត្រ បណិ្ឌតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តន៍ពី Universidad Compluense (ប្រទេសអេស្ប៉ាញ) និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ច ការអន្តរជាតិពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ផងដែរ។

 
 
 
 

លោកស្រី Heng Seida | សមាជិកគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ

លោកស្រី Seida ជា​គណនេយ្យករ​អាជីព និង​ជា​សមាជិក​នៃ​សមាគមន៍ Association of Certified Chartered Accountants (ACCA) នៃ​ចក្រភព​អង់គ្លេស ហើយ​បានទទួល​សញ្ញាបត្រ​សវ​នករ​ផ្ទៃក្នុង​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកស្រី​បានបញ្ចប់​ការ​សិក្សា​បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែក​គណនេយ្យ​ហើយ​មានបទពិសោធន៍​ជាង១០ឆ្នាំ ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​សវនកម្ម និង​ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកស្រី​គឺជា​ដៃគូ​គ្រប់គ្រង​ម្នាក់​នៃ Fii & Associates ដែល​ទទួលខុសត្រូវ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការទាំង​ស្រុង​របស់​ក្រុមហ៊ុន និង​ដើរតួនាទី​ជា​ដៃគូ​ហត្ថលេខី និង​ធានា​នូវ​សេវាកម្ម​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​តាមរយៈ​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ។

ពីមុនមក លោកស្រី​ធ្លាប់ជា​អ្នកឯកទេស​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញ​វ​ត្ថុជា មួយ​ធនាគារពិភពលោក​អស់​រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ និង​ជា​ប្រធាន​សវនកម្ម​នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្ម​ដ៏​ធំ​មួយ ក្នុង​ចំណោម​ក្រុមហ៊ុន​សវនកម្មធំៗទាំង​បួន​អស់រយៈ​ ពេល៦ឆ្នាំ​លើ​ការងារ​សវនកម្ម និង​សេវា​ប្រឹក្សា​យោបល់​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា និង​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី។
 
 
 
 

Michael Goh | សមាជិក នៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ក្នុង​អាជីព​ជារួម​របស់លោក  Michael មានបទពិសោធន៍​ជាច្រើន​ជាមួយ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជាង ២០ ឆ្នាំ។ លោក​មាន​តួនាទី​អភិបាលកិច្ច​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​សហគ្រាស ប្រតិបត្តិការ​ឥណទាន និង​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ សម្រាប់​តំបន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក។ លោក​ធ្លាប់បាន​កាន់តំណែង​ជាច្រើន​ដូចជា ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ហានិភ័យសម្រាប់  AIG Group ជា CRO-Standard Chartered Bank’s global JV  ក្នុង​ដំណោះស្រាយទូទាត់ជា​នាយក​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ប្រចាំ​តំបន់ នៃ​ធនាគារ​វិនិយោគ CAI (CAI Investment Bank) ប្រធាន​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ឥណទាន និង​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ Asian Hong Kong wholesale and retail banks  អាជីវកម្ម​ជំនួញ​របស់លោក​រួមបញ្ចូល​ទាំងការវិនិយោគ​សមធម៌​ឯកជន បណ្តុះបណ្តាល​ឯកទេស​ និង​សេវាកម្ម​ប្រឹក្សា​យោបល់​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ និង​សមាគមន៍។

លោក Michael ជា​គណនេយ្យករ​អាជីព ហើយ​លោក​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ទីក្រុងញូវយ៉ក។ លោក​គឺជា​សមាជិក នៃ​គ្រឹះស្ថានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃសមាគម​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ។ មុនពេល​ដែល​លោក​បាន​ចូលរួម​ជាមួយ អេ អឹម ខេ  លោក​គឺជា​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ឯករាជ្យ ជា​ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ក៏ដូចជាទីប្រឹក្សា​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ពីរនៅ​កម្ពុជា។ លោក​គឺជា​សាស្ត្រាចារ្យ​ជំនួយការ​ជាន់ខ្ពស់ សម្រាប់​មុខវិជ្ជាការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ជាមួយ  UOL-LSE  និងគ្រូ​បង្គោល​សម្រាប់​គម្រោង​អនុលោម​ហានិភ័យ​ធនាគារ HSBC-សាកល​នៅក្នុង​តំបន់​អាស៊ី។
 
 
 
 

លោក Edwin Zimmermann | សមាជិក នៃគណៈកម្មាធិការផ្តល់តម្លៃការតែងតំាង និងអភិបាលកិច្ច

លោក Edwin បច្ចុប្បន្ន​មាន​តួនាទី​ជា​អ្នកគ្រប់គ្រង​សាច់ប្រាក់​ផ្នែក​ឯកជន នៅ​ក្រុមហ៊ុន​គ្រប់គ្រង​វិនិយោគទុន Incofin ហើយ​មុន​ចូល​បម្រើការ​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ លោក​មានបទពិសោធន៍ ៨ ឆ្នាំ ក្នុង​វិស័យ​វិនិយោគទុន នៅ​ក្រុមហ៊ុន​មូលនិធិ​បណ្តាក់ទុន​មូលធន​ចំនួន​ពីរ។ លោក​បាន និង​កំពុង​បំពេញ​តួនាទី​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ចំនួន ១០ ក្នុង​វិស័យ​ផ្សេងគ្នា ដែល​រួមមាន សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យាសាស្ត្រ​ជីវិត និង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន និង​ទំនាក់ទំនង។

លោក Edwin បានទទួល​បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់​ផ្នែក​គ្រប់គ្រង (វិស្វករ​ពាណិជ្ជកម្ម) ព្រមទាំង​ទទួលបាន​សញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​អនុវត្ត (Applied Economics) ពី​សាកលវិទ្យាល័យKU Leuven ប្រទេស​ប៊ែ​ល​ហ្ស៊ិ​ក។
 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200