សេវាទូទាត់
2016-Jun-28 15:12 [Viewed : 3096]

តើលោកអ្នក ត្រូវការ​ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើងទេ? អេ អឹម ខេ មានផ្តល់​ជូន​សេវា​ទូទាត់​ដល់​អតិថិ​ជន​​​តាមវិធីដ៏​ងាយស្រួល ជាមួយ​នឹង​កម្រៃសមរម្យ នៅតាម​បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ​ដ៏​ធំទូលាយ​រួមមាន ភ្នាក់​ងារ និង​ការិយាល័យ​ទូទាំងប្រទេស។

ការសន្មត

លក្ខណៈពិសេស

អតិថិជនគោលដៅ

អ្នកផ្គត់ផ្គង និងអ្នកទិញ

លក្ខខណ្ឌសេវាទូទាត់

ទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ ឬ គណនី ទៅគណនី

ទីកន្លែងធ្វើប្រតិបត្តិការ

នៅការិយាល័យ និងភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ខ្មែររៀល / ដុល្លារ /​​​ ថៃបាត

  • វិក្កយបត្រ​ត្រូវបង់​​
អញ្ចើញទៅកាន់​ការិយាល័យ ​អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នកបំផុត និង​ជួបជាមួយ​មន្ត្រី​ សេវាអតិថិជន​ ​នឹងណែនាំ​លោក​​អ្នក​ពី​របៀបប្រើប្រាស់​ទាំងអស់​ ឬ​ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ សូមទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០ ។

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200