គណនីអនាគត
2017-Mar-01 17:03 [Viewed : 5879]

នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​គោល​ដៅ​ច្បាស់​លាស់​នាពេលអនាគត ​ដូច​ជា ​ទិញ​ផ្ទះ ​បន្តការសិក្សា ចូល​និវត្តន៍ ថែទាំសុខភាព ដំណើរ​កម្សាន្ត ឬ ទិញ​សម្ភារជាដើម នោះ គណនី​អនាគត ពិត​ជាសាកសម​សម្រាប់​អ្នក។ គណនី​សន្សំមួយ​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​អតិថិជន​ ដែល​មាន​បំណង​បែងចែក​ប្រាក់​ចំណែក​ណាមួយថេរសម្រាប់​សន្សំ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់​លាក់​ណាមួយ។

    លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមាត្រឹមតែ ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ដុល្លារអាមេរិច ឬ២០០​បាត​​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចជ្រើសរើសរយៈពេលតាមតម្រូវការចាប់ពីរយៈ៣ខែ​ រហូតរដល់៣៦ខែ

   អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ  ទូទំាង​ប្រទេស​ដោយ មិនគិត​ថ្លៃសេវា

   អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លាអារមេរិច

ថៃបាត

៣ ដល់ ៥ខែ

៦,៥០%

៤,២៥%

៥,០០%

៦ ដល់ ៨ខែ

៧,០០%

៤,៥០%

៦,០០%

៩ ដល់ ១១ខែ

៧,៥០%

៥,០០%

៦,៥០%

១២ ដល់ ១៧ខែ

៨,០០%

៥,៥០%

៧,០០%

១៨ ដល់ ២៣ខែ

៩,០០%

៦,០០%

៧,២៥%

២៤  ដល់ ៣៥ខែ

៩,៥០%

៦,០០%

៧,៥០%

៣៦ខែ

១០,០០%

៦,០០%

៨,០០%

 • អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​សមាជិក​សន្សំរហូត​ដល់ ១០ នាក់
 • អាច​ដាក់​ប្រាក់​ដោយ​ឥតគិត​ថ្លៃ និង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ម៉ោង​ធ្វើការនៅ​ការិយាល័យ​ អេ អឹម ខេ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • មកកាន់ការិយាល័យ​ ឬ ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200