គណនីមានកាលកំណត់
2017-Mar-01 16:53 [Viewed : 15188]

តើលោកអ្នកចង់​ឲ្យ​សាច់ប្រាក់របស់​អ្នក​បង្កើតសាច់ប្រាក់​បន្ថែម ដែរ​ឬទេ? គណនី​សន្សំមានកាល​កំណត់​​ផ្តល់​​អត្រាការប្រាក់​ខ្ពស់បំផុត​ដល់​អតិថិជន ​ដែល​មាន​បំណង​​រក្សា​សាច់ប្រាក់​របស់ខ្លួន​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់​លាក់​ណាមួយ។ គណនីសន្សំមានកាលកំណត់​អាច​បើក​ជាក្រុម ឬបុគ្គល។ លោក​អ្នក​ មាន​ជម្រើស​ពីរ នៃ​ការ​ដក​ការប្រាក់ គឺ ដកការប្រាក់​រៀងរាល់​ខែ ឬដក​ការប្រាក់​នៅ​ចុងវគ្គ។

លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំអតិបរមាត្រឹមតែ ១០០,០០០ រៀល ឬ ២៥ដុល្លារ ឬ១,០០០​បាត ​​នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូងតែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចជ្រើសរើសរយៈពេលតាមតម្រូវការដូចជា ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ៩ខែ ១២ខែ ១៨ខែ ២៤ខែ ​និង៣៦ខែ

 អត្ថប្រយោជន៍

 • ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ  ទូទំាង​ប្រទេស​ដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

) គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ចុងវគ្គ)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លាអាមេរិច

ថៃបាត

១ខែ

៥,២៥%

៤,២៥%

៥,០0%

៣ខែ

៦,៧៥%

៤,៥០%

៦,២៥%

៦ខែ

៧,៧៥%

៥,៧៥%

៧,២៥%

៩ខែ

៨,០០%

៦,២៥%

៧,៧៥%

១២ខែ

១០,០០%

៧,២៥%

៨,៧៥%

១៨ខែ

១០,២៥%

៧,៥០%

៩,០០%

២៤ខែ

១០,៥០%

៧,៥០%

៩,០០%

៣៦ខែ

១២,០០%

៧,៥០%

៩,០០%

 

ខ) គណនីមានកាលកំណត់ (ដកការប្រាក់ប្រចាំខែ)

រយៈពេល

ខ្មែររៀល

ដុល្លាអាមេរិច

ថៃបាត

៣ខែ

៦,៥០%

៤,២៥%

៦,០០%

៦ខែ

៧,០០%

៥,២៥%

៧,០០%

៩ខែ

៧,៧៥%

៥,៧៥%

៧,៥០%

១២ខែ

៩,២៥%

៦,៥០%

៨,៥០%

១៨ខែ

៩,៥០%

៧,០០%

៨,៧៥%

២៤ខែ

៩,៧៥%

៧,០០%

៨,៧៥%

៣៦ខែ

១០,៥០%

៧,០០%

៨,៧៥%

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់​ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ
 • ឬ ​មកកាន់ការិយាល័យដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200