គណនីសន្សំងាយស្រួល
2017-Mar-01 16:33 [Viewed : 8579]

គណនី​ងាយស្រួល ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់​លោក​អ្នក ​​ក្នុងការ​ដក​ ឬដាក់​ប្រាក់ ​នៅពេល​ណា​ដែលត្រូវការសាច់ប្រាក់។

     លក្ខណៈផលិតផល

 • ការដាក់ប្រាក់សន្សំតិចតួចត្រឹមតែ ១.០០០ រៀល ឬ ១ ដុល្លារ ឬ ១០បាត នៅ​ពេល​បើក​គណនីដំបូង
 • មិនតម្រូវឲ្យមានការរក្សាសមតុល្យអតិបរមានៅក្នុងគណនីនោះទេ

     អត្ថប្រយោជន៍

 • រក្សាសមតុល្យកាន់តែច្រើននៅក្នុងគណនី ទទួលបានអត្រាការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់
 • ទទួលបានកាតងាយស្រួល(កាតអេធីអឹមពណ៌ស្វាយ)ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ាស៊ីនដាក់ និងដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ អេធីអឹម និង ស៊ី ឌី អឹម​ (២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍)
 • អាចដក និងដាក់ប្រាក់តាមតម្រូវការនៅរៀងរាល់ម៉ោងបម្រើការងារនៅការិយាល័យ អេ អឹម ខេ  ឬ ម៉ាស៊ីនដាក់ និងដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ អេធីអឹម និង ស៊ី ឌី អឹម ទូទំាងប្រទេសដោយមិនគិត​ថ្លៃសេវា

     អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ (សម្រាប់កត្តជន)

សមតុល្យប្រាក់សន្សំសម្រាប់ប្រាក់រៀល

អត្រាការប្រាក់

<=៤០០.០០០ រៀល

៤,០០%

> ៤០០.០០០ រៀល រហូតដល់ ១២.០០០.០០០ រៀល

៤,៥០%

>១២.០០០.០០០ រៀល

៥,០០%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លា

អត្រាការប្រាក់

<= ១០០ ដុល្លារ

៣,០០%

> ១០០ ដុល្លារ រហូតដល់ ៣.០០០ ដុល្លារ

៣,៥០%

> ៣.០០០ ដុល្លារ

៤,០០%

សមតុល្យប្រាក់សន្សំសម្រាប់ថៃបាត

អត្រាការប្រាក់

<=៤.០០០បាត

៣,០០%

> ៤.០០0 បាត រហូតដល់ ១២០.០០០ បាត

៣,៥០%

> ១២០.០០០ បាត

៤,00%

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិខ្មែរ
 • ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • ឬ សៀវភៅគ្រួសារ (សម្រាប់​មេគ្រួសារ)
 • ឬ ឯកសារដែលមាន​តម្លៃ​ស្មើ
 • ទូរស័ព្ទមកលេខ ០២៣ ២២០ ២០២ /១៨០០ ២០០ ២០០
 • ឬ មកកាន់ភ្នាក់ងារ អេ អឹម ខេ
 • ឬ មកកាន់ការិយាល័យ អេ អឹម ខេ ដែល​នៅ​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត​​

 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200