សេវាផ្ទេរប្រាក់
2016-Dec-02 11:52 [Viewed : 7567]

ផ្ទេរ និង​ទទួល​ប្រាក់​នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យ៉ាងងាយស្រួល មាន​ទំនុកចិត្ត លឿនរហ័ស ជាមួយ​នឹង​សេវាផ្ទេរប្រាក់​ អេ អឹម ខេ។ សេវានេះបម្រើ​អតិថិជនគ្រប់​ប្រភេទ ដែលមាន​តម្រូវការ ​ផ្ទេរប្រាក់ទៅ​មនុស្ស​ជាទី​ស្រលាញ់ និងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម។ល។ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ដ៏​ធំទូលាយ​របស់​យើង​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារជាង ២៥០០ កន្លែង និង​ការិយាល័យ​ទូទាំងប្រទេស ដែលជួយធ្វើឲ្យការ​ផ្ទេរប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល។​

 • អាចផ្ទេរ ឬ ទទួលជា​ប្រាក់​​រៀល ដុល្លារ ឬ បាត
 • ប្រភេទប្រតិបត្តិការ​៖
  • ពីសាច់ប្រាក់ ​ទៅសាច់​ប្រាក់
  • ពីសាច់ប្រាក់​ ទៅគណនី
  • ពីគណនី ទៅគណនី
  • ពីគណនី ទៅ​សាច់ប្រាក់​
 • លេខទូរស័ព្ទ
 • ឬ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សម្រាប់​ទំហំផ្ទេរ​ចាប់ពី ១,០០០ ដុល្លារ ឬ ៤,០០០,០០០ រៀល ឬ ៤០,០០០ បាត និង​លើសពីនេះ​
 • មានកាត​ អេធីអឹម/សៀវភៅ ឬ កាត​សន្សំសម្រាប់​ការផ្ទេរ​ចេញ​ពីគណនី
ទៅកាន់ ការិយាល័យ ឬ ភ្នាក់​ងារ​ អេ អឹម ខេ ដែល​ជិត​លោក​អ្នក​បំផុត។ ភ្នាក់ងារ ឬ បុគ្គលិក ​នឹង​ធ្វើការ​ណែនាំពី​នីតិវិធី​នៃការ​ផ្ទេរ ឬ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម ទូរស័ព្ទ​មក​លេខ ០២៣ ២២ ០២ ០២ /១៨០០ ២០០ ២០០ ។

 

ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់

 1. នៅការិយាល័យ

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ

ទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរ

ថ្លៃសេវា

រៀល

រហូតដល់ ៤,០០០,០០០ រៀល

៤,០០០ រៀល

លើសពី ៤,០០០,០០០ រៀល

០.១០%

ដុល្លារ

រហូតដល់ ១,០០០ ដុល្លារ

១ ដុល្លារ

លើសពី ១,០០០ ដុល្លារ

០.១០%

បាត

រហូតដល់ ៤០,០០០ បាត

៤០ បាត

លើសពី ៤០,០០០ បាត

០.១០%

 1. នៅភ្នាក់​ងារ

ប្រភេទ

ប្រតិបត្តិការ

ចំនួនទឹកប្រាក់

តម្លៃសេវា

រៀល

ដុល្លារ

បាត

រៀល

ដុល្លារ

បាត

សាច់ប្រាក់ទៅ
សាច់ប្រាក់

១០,០០០-២០០,០០០

១-៥០

១០-២,០០០

៣,០០០

០,៧៥

៣០

២០០,១០០-១,០០០,០០០

៥១-២៥០

២,០០១-១០,០០០

៤,០០០

៤០

១,០០០,១០០-២,០០០,០០០

២៥១-៥០០

១០,០០១-២០,០០០

៥,០០០

១,២៥

៥០

២,០០០,១០០-៤,០០០,០០០

៥០១-១,០០០

២០,០០១-៤០,០០០

៨,០០០

៨០

គណនី ទៅ សាច់ប្រាក់

១០,០០០-២០០,០០០

១-៥០

១០-២,០០០

៣,០០០

០,៧៥

៣០

២០០,១០០-១,០០០,០០០

៥១-២៥០

២,០០១-១០,០០០

៤,០០០

៤០

១,០០០,១០០-២,០០០,០០០

២៥១-៥០០

១០,០០១-២០,០០០

៥,០០០

១,២៥

៥០

២,០០០,១០០-៤,០០០,០០០

៥០១-១,០០០

២០,០០១-៤០,០០០

៨,០០០

៨០

សាច់ប្រាក់ ទៅ

គណនី

១០,០០០-២០០,០០០

១-៥០

១០-២,០០០

២,០០០

០,៥

២០

២០០,១០០-១,០០០,០០០

៥១-២៥០

២០០១-១០,០០០

៣,០០០

០,៧៥

៣០

១,០០០,១០០-២,០០០,០០០

២៥១-៥០០

១០,០០១-២០,០០០

៤,០០០

៤០

២,០០០,១០០-៤,០០០,០០០

៥០១-១,០០០

២០,០០១-៤០,០០០

៦,០០០

១,៥

៦០

គណនី ទៅ

គណនី

១០,០០០-២០០,០០០

១-៥០

១០-២,០០០

២,០០០

០,៥

២០

២០០,១០០-១,០០០,០០០

៥១-២៥០

២០០១-១០,០០០

៣,០០០

០,៧៥

៣០

១,០០០,១០០-២,០០០,០០០

២៥១-៥០០

១០,០០១-២០,០០០

៤,០០០

៤០

២,០០០,១០០-៤,០០០,០០០

៥០១-១,០០០

២០,០០១-៤០,០០០

៦,០០០

១,៥

៦០

 

 

Customer Service:
Tel: 023 220 202
Toll Free: 1800 200 200